Ви є тут

Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунка при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Представлено ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Автор: Бреславець Ю.С., к.м.н.

Наукова робота присвячена питанням удосконалення діагностики та лікування хворих з патологією шлунка, асоційованою із застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). Проведено комплексне вивчення клінічних проявів, ендоскопічних, імуногістохімічних показників синтаз оксиду азоту (NOS), циклооксигенази 2-го типу (ЦОГ-2), взаємозв’язків між ними, що мають провідне значення у механізмі розвитку НПЗП–гастропатії.

З метою удосконалення діагностики та оцінки ефективності лікування НПЗП–гастропатії проведено визначення вмісту синтаз оксиду азоту в слизовій оболонці шлунка (СОШ) у цих хворих до та після проведеної терапії. Встановлено, що при НПЗП–гастропатії достовірно підвищується вміст синтаз оксиду азоту в СОШ в залежності від ступеню селективності НПЗП (р<0,001).

Доведено ефективність застосування гастроцитопротектора – ребаміпіда в комплексному лікуванні хворих на НПЗП–гастропатію, що виражається достовірним зниженням вмісту NOS в СОШ після проведеної терапії (p<0,001). Одержані дані дозволили удосконалити та оптимізувати методи діагностики та лікування цієї патології, визначити та обґрунтувати значущість синтаз оксиду азоту у розвитку НПЗП–гастропатії.

Кількість публікацій: 17, в т.ч. в іноземному медичному виданні. Отримано деклараційний патент, 2  інформаційних листа.