Ви є тут

Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат


Номер роботи - M 70 ПОДАНА

Представлено Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України.

Автор: к.г.н. Занкович Г.О.

Автором визначено насиченість порід вторинною прожилковою мінералізацією із законсервованими у мінералах флюїдними включеннями, збагаченими відновними компонентами (вуглеводнями), що складає пряму ознаку перспектив району на вуглеводневу сировину.

Створено наукові основи з’ясування фізико-хімічної природи і просторово-часової послідовності прояву вуглеводневмістних флюїдів у породних комплексах Кросненської зони Складчастих Карпат у межах України.

Сформовано базові концептуальні засади джерела флюїдів утворення прожилково-вкрапленої мінералізації при можливому формуванні покладів вуглеводнів. Запропоновано комплексні дослідження флюїдних включень у мінералах прожилково-вкрапленої мінералізації з метою прогнозування перспективності району дослідження на вуглеводневу сировину. Реалізовано нові підходи для дослідження породних комплексів для прогнозування покладів вуглеводнів. Порівняння з нафтогазовими родовищами: Гринявське, Коханівське, Лютнянське.

Подано рекомендації для впровадження виробничим організаціям на наукових і практичних конференціях. Економічний ефект від впровадження – сприяє прогнозу і пошуку нафтогазових родовищ.

Кількість публікацій: 19, у т.ч. за тематикою роботи 5 статей (1 – у зарубіжному виданні), 13 тез доповідей.