Ви є тут

Психологія емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями


Номер роботи - M 54 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Чорноморським національним університетом імені Петра Могили.

Автори:
ЛИСЕНКОВА Ірина Петрівна - доктор психологічних наук, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Мета наукової роботи полягає у розробленні теоретично обґрунтованої та експериментально апробованої технології підтримки розвитку емоційної сфери дітей з когнітивними порушеннями.

Авторкою розроблено системну модель емоційної сфери особистості дитини, що має рівневу ієрархічну організацію (структурний, функціональний, темпоральний, організаційний системні рівні). Теоретично обґрунтовано періодизацію емоційного розвитку особистості в межах дитячого віку, що ґрунтується на виокремленні чотирьох періодів розвитку: І період – 5-6 років; ІІ період – 7 років; ІІІ період – 8-9 років; ІV період – 10-12 років. Запропоновано класифікацію дітей з когнітивними порушеннями за критеріями домінантності порушеної когнітивної функції в загальній структурі розладу на гностичну, мисленнєву, атенційну та мнестичну групи когнітивних порушень, кожна з яких диференціюється на два типи за критерієм характеру порушення – тип затримки розвитку та нестійкий тип функціонування.

 З’ясовано специфіку емоційного розвитку дітей з когнітивними порушеннями та описано її зміст з урахуванням групи і типу когнітивного порушення, а також періоду емоційного розвитку дитини. Констатовано детермінантний характер зв’язку між змістом та динамікою емоційного розвитку дітей з когнітивними порушеннями та спектром психосоціальних, інтелектуальних, регуляційних та нейропсихологічних особливостей особистості таких дітей; експериментально доведено ефективність застосування технології психологічної підтримки емоційного розвитку шляхом втручання у функціонування та формування психологічних детермінант емоційного розвитку.

Поглиблено та уточнено зміст понять "емоційна сфера", "емоційний розвиток", "детермінанти емоційного розвитку"; уявлення про особливості емоційного розвитку особистості в межах дитячого віку; методичні засади психологічної діагностики дітей з когнітивними порушеннями.

Подальшого розвитку набули положення системного підходу до опису психіки дитини, уявлення про принципи здійснення психологічного супроводу всебічного розвитку дитини, яка має когнітивні порушення.

Кількість публікацій: 4 4 колективних монографії (2 – видані за кордоном), 50 статей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно бази даних Google Scholar складає відповідно: 52/4.