Ви є тут

Рання діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням основних філотипів кишкової мікробіоти


Номер роботи - M 37 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державною установою "Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України".

Автори:
ЧЕРЕЛЮК Наталія Ігорівна – молодша наукова співробітниця ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України".


Авторкою визначено діагностичні можливості неінвазивних біомаркерів у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) на тлі ожиріння інадлишкової ваги та запропоновано на основі отриманих даних діагностичного алгоритму скринінгу фіброзу.

Вивчено можливість використання неінвазивних показників – відносного складу основних філотипів кишкової мікробіоти (КМ), рівнів мікроРНК-122 та мікроРНК-34а у діагностиці хворих на НАЖХП, а також визначено особливості їх вмісту в залежності від індексу маси тіла.

На підставі визначених маркерів створено алгоритм раннього комплексного скринінгу фіброзу у хворих на НАЖХП на тлі ожиріння та надлишкової маси тіла, який складається з 4 поступових етапів. Для кожного з етапів виділена низка значущих діагностичних факторів.

Використання алгоритму дозволяє шляхом поетапного обстеження провести скринінг хворих на НАЖХП на тлі ожиріння і надлишкової ваги та визначити хворих з фіброзом, навіть на ранніх стадіях, своєчасно призначити ефективні схеми лікування, які включають корекцію образу життя та медикаментозну терапію, попередити прогресування захворювання та розвиток ускладнень, що асоційоване з покращенням соціоекономічних наслідків.

Вперше в українській популяції визначені особливості складу КМ у хворих на НАЖХП на тлі ожиріння та надлишкової ваги, виявлено зв'язок між відносним вмістом КМ та іншими прозапальними і профібротичними маркерами.

 

Кількість публікацій: 7 статей, 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає: Scopus – 2/1 Google Scholar – 2/1. Отримано 2 патенти України на корисну модель.