Ви є тут

Розробка наукових засад виробництва і використання нанорідин для підвищення безпеки та ефективності енергетичного обладнання, зокрема ядерних реакторів


Номер роботи - M 16 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом газу Національної академії наук України.

Автори:
КОМИШ Дмитро Віталійович – кандидат технічних наук, науковий співробітник відділу Інституту газу НАН України.

Робота присвячена розробці нових нанорідин (НР), вивченню і узагальненню їх теплофізичних характеристик, а також підвищенню ефективності процесу теплообміну при кипінні, експериментальному дослідженню критичних теплових потоків та механізму теплообміну при кипінні.

Розроблено склад і технологію одержання нових НР та випробувано їх у якості теплоносіїв. Досліджено вплив складу, розміру, структури і концентрації дисперсної фази, а також ступеня дезагрегації та вмісту диспергента на параметри кипіння і теплообміну нанорідин. Визначено оптимальний склад НР, метод їх підготовки, та можливі напрямки практичного використання.

Вперше отримані стійкі до кипіння та охолодження НР на основі алюмосилікатів, діоксиду титану і вуглецевих нанотрубок (ВНТ), здатних до підвищення КТП і уникнення кризи кипіння в загальноприйнятому значенні. Визначені їхні фізичні та теплофізичні характеристики та з'ясовано механізм аномального росту їх теплових параметрів при кипінні.

Високі теплові параметри і стабільність до кипіння алюмосилікатних НР роблять їх перспективними теплоносіями для енергетики, а також засобами аварійного охолодження, зокрема для корпусів ядерних реакторів.

Кількість публікацій: 12 статей (8 – у англомовних журналах). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 32/6, Google Scholar – 73/9. Отримано патент України на винахід.