Ви є тут

Структурні та оптичні властивості монокристалів та тонких плівок галогенідів і халькогенідів металів


Номер роботи - M 7 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка"

Автори:
1. КАШУБА Андрій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Національного університету "Львівська політехніка".
2. СЕМКІВ Ігор Володимирович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного університету "Львівська політехніка".

Робота присвячена дослідженню впливу умов отримання кристалів і тонких плівок групи АIIIВVII та АIIВVI на їх фізичні характеристики.

Оптимізовано технологічні режими отримання якісних монокристалів твердих розчинів заміщення групи АIIIВVII та АIIВVI, визначено оптимальні умови отримання плівок групи АIIВVI із контрольованими властивостями та досліджено параметри структури в залежності від компонентного складу.

В рамках теорії функціоналу щільності теоретично розраховані зонні структури, фононні спектри та оптичні константи бінарних сполук і твердих розчинів заміщення групи АIIIВVII та АIIВVI. Вивчено взаємозв’язок анізотропії структури твердих розчинів заміщення АIIIВVII у оптичному поглинанні та двопроменезаломленні. Досліджено пружні постійні, швидкість звуку, термічне розширення. Експериментально встановлено особливості спектрів оптичного поглинання, пропускання та температурну залежність фотолюмінесценції.

Розглянуто можливість використання цих матеріали для створення на їх основі чутливих фотоприймачів, нелінійно-оптичних перетворювачів, пристроїв оптоелектроніки, датчиків, сонячних елементів та ін.

Кількість публікацій: 43, в т.ч. закордонна монографія, 18 статей (13 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 24 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 23/3, Scopus – 48/5, Google Shcolar – 59/5. Отримано патент України на корисну модель.