Ви є тут

Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах


Номер роботи - M 8 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автор: д.т.н. Опірський І.Р.

Метою роботи є створення науково-обґрунтованої методології та теоретичних засад прогнозування та попередження про несанкціонований доступ (НСД) в спеціальних інформаційних мережах (СІМ) для підвищення рівня їх захищеності.

Запропоновано метод прогнозування стану параметрів СІМ, завдяки якому можна отримати прогноз параметрів НСД за рахунок адаптації математичних виразів і співвідношень для аналізу векторного апостеріорного випадкового процесу.

Запропоновано методику визначення набору прогнозних параметрів на основі відбору контрольних за залежних та незалежних параметрів контрольованої мережі, що дає змогу підвищити достовірність та ефективність прогнозу про НСД. Отримала розвиток теорія використання байєсівської перевірки прогнозів за рахунок адаптації співвідношень для розрахунку апостеріорної точності оцінювання параметрів прогнозів НСД в СІМ. Запропоновано оптимальні правила прийняття рішень, що можуть використовуватися для розпізнавання-оцінювання прогнозів про НСД в СІМ в залежності від поставленої задачі. Удосконалено методи порівняльної оцінки ефективності правил для перевірки прогнозів НСД, що дозволило розрахувати ефективність послідовного правила Вальда в порівнянні з рівномірно найкращим непослідовними правилом.

Запропоновано структурні алгоритми обробки інформації, які контролюють параметри СІМ для прогнозування та попередження про НСД для трьох випадків з погляду постановки процедури прогнозування, і на їхній основі реалізовано алгоритми прогнозування та попередження про НСД у разі паралельної та послідовної обробки інформації.

Кількість публікацій: 107, в т.ч. за тематикою роботи 60, з них:  2 монографії (1 – видана за кордоном), 2 навчальні посібники, 33 статі (3 – у зарубіжних виданнях), 23 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно:Scopus– 1/1; Google Scholar– 24/4.