Ви є тут

Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України


Номер роботи - M 72 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: Гиренко І.В., к.ю.н.

Метою роботи є формування теоретичних засад та розробка на їх основі практичних рекомендацій і пропозицій з удосконалення правового регулювання охорони, використання та відтворення рослинного світу.

 Запропоновано шляхи реалізації еколого-правового механізму, концепції сталого розвитку, біорізноманіття, збалансованого використання, екосистемного підходу в сфері охорони рослинного світу. На підставі компаративного аналізу законодавства Бєларусі, Молдови та Російської Федерації розроблені концептуальні засади вдосконалення чинного законодавства в сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу, а також виділено основні напрямки та шляхи імплементації правових норм законодавства країн ЄС у вітчизняне законодавство.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання сформульованих у роботі висновків і пропозицій у: науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальших теоретичних еколого-правових досліджень; нормотворчій та правозастосовній діяльності – для вдосконалення чинного екологічного законодавства; навчально-методичній роботі – при підготовці навчальних посібників та підручників з екологічного права України, спецкурсів з охорони, використання та відтворення об’єктів рослинного світу; в процесі їх викладання.

Кількість публікацій: 34, в т. ч. 1 монографія, 20 статей (8 зарубіжних виданнях), 13 тез доповідей, 1 навчальний посібник.