Ви є тут

Відображення земель сільськогосподарського призначення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності як інструмент капіталізації національного і підприємницького потенціалу


Номер роботи - M 30 ПОДАНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки".

Автор: к.е.н. Остапчук С.М.

Метою роботи є поглиблення теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення, методичне обґрунтування й розробка практичних рекомендацій з удосконалення відображення земель сільськогосподарського призначення в бухгалтерському обліку та звітності аграрних підприємств.

Розкрито економіко-правову сутність земельного капіталу сільськогосподарського призначення та надано його визначення. Виокремлено етапи формування теоретичного підґрунтя відображення операцій із земельним капіталом у системі бухгалтерського обліку. Обґрунтовано доцільність застосування інституціонального підходу до вирішення проблем розвитку методології обліку та оцінки земель сільськогосподарського призначення в умовах глобалізації.

На основі вивчення зарубіжного досвіду та врахування нових економіко-правових умов функціонування аграрної галузі сформовано концептуальні засади розбудови бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення взяття на баланс прав оренди та розкриття інформації про земельні ділянки сільськогосподарського призначення і права користування ними у фінансовій звітності.

Висновки та рекомендації, які містяться в роботі, дозволяють системно розкрити інформацію про землі сільськогосподарського призначення та права користування ними в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, тим самим підвищуючи інвестиційну привабливість аграрних підприємств та аграрної галузі в цілому.

Кількість публікацій: 35, в т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 3 посібники, практичне керівництво, 13 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 15 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 42/4.