Ви є тут

Забезпечення розвитку малого підприємництва в умовах трансформації національної економіки України


Номер роботи - M 18 ПОДАНА

Представлено вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автори:
СТРІЛЕЦЬ Вікторія Юріївна – докторка економічних наук, професорка Полтавського університету економіки і торгівлі.

Метою роботи є розвиток методологічних і методичних засад інформаційного, матеріально-технічного, інституціонального, інституційного та фінансово-кредитного забезпечення розвитку малих підприємств, реалізації системної регуляторної політики для узгодження інтересів держави та малого бізнесу в умовах трансформації економіки України.

Поглиблено концептуальні засади забезпечення розвитку малого підприємництва в умовах трансформаційної економіки, визначено узгодженість дій держави та бізнесу в цьому напрямі на прикладі України та країн Європейського Союзу. Здійснено кластеризацію регіонів України за рівнем державної підтримки розвитку малого бізнесу та сформульовано регіональні пріоритети державних програм підтримки. Досліджено відповідність діяльності держави міжнародним стандартам підтримки малого бізнесу. Проаналізовано комплаєнс між рівнями податкового тиску та регуляторного втручання держави в діяльність малого бізнесу та їх внеском у розвиток національної економіки. Здійснено прогнозування сценаріїв перетворення існуючих можливостей розвитку малого бізнесу в сильні сторони з урахуванням ризиків трансформації національної економіки, доведено ефективність запропонованих форсайт-таргетів щодо підвищення якості державних реформ підтримки малого бізнесу.

Кількість публікацій: монографія, розділи в трьох колективних монографіях, 21 стаття, 14 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 5/1, Google Scholar – 92/6.