Ви є тут

Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів"


Номер роботи - M 110 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Исследование генетического разнообразия трёх основных лесобразующих видов Украины как основа сохранения и восстановления их генофондов"


Авторы: Пирко Н.Н., Привалихин С.Н., Демкович А.Е.


 


А series of the work "Study of the genetic diversity of three basal Ukrainian forest conifer species as abase for conservation and restoration of their gene pools"


Authors: Pirko N.M., Privalikhin S.N., Demkovich A.E.


 

Автори: Пірко Н.М., к.б.н.,Приваліхін С.М., к.б.н.,  Демкович А.Є., к.б.н.

 

Представлений Донецьким ботанічним садом НАН України.

 

 Створено основи  моніторингу генофондів лісоутворюючих видів хвойних України для виділення генетичних резерватів, лісонасіннєвого районування, селекційної роботи з метою ефективного лісовідновлення та лісорозведення.

Отримано оцінки  популяційно-генетичної мінливості A. аlbaта P. abies– вивчено генетичні структуру, підрозділеність та диференціацію популяцій, аспекти репродукції; встановлено дефіцит гетерозигот у насіннєвому потомстві A. albaта P. abies. Виявлено зниження різноманітності P. sylvestris при ураженні кореневою губкою. Визначено маркерні алелі та локуси, що роблять найбільший внесок у диференціацію за продуктивністю та стійкістю.

Авторами вперше досліджено популяційно-генетичну мінливість та особливості репродукційного процесу трьох видів хвойних України в різноманітних екологічних умовах. Визначено молекулярно-генетичну мінливість в процесі добору плюсових та стійких до H. annosum дерев, що дозволяє контролювати зміни генетичного різноманіття, які відбуваються в природних деревостанах та штучних насадженнях.

Запропоновано нові підходи до оцінки генофондів лісоутворюючих видів хвойних, визначення генетичних процесів, що відбуваються у природних популяціях, деревостанах, що зазанають антропогенного впливу; до створення генетичних резерватів, лісонасіннєвої бази та розробки селекційних програм.

Результати циклу мають значення для: лісівництва та лісонасінництва, заповідної справи,  розробки  державних та міждержавних програм по відновленню та збереженню лісових генетичних ресурсів.

 

Кількість публікацій: 110,в т.ч. за темою роботи23 статті (10 у зарубіжних виданнях), 26 тез доповідей, сумарна кількість посилань 26 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 3, отримано 1 патент.