Ви є тут

Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"


Номер роботи - P 15 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и ее применение»


Авторы:


Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К.,  Зайченко Ю.П., Качинский А.Б.,  Кириченко Н.Ф., Коба Е.В.,  Наконечный А.Г., Стоян В.А.,  Химич А.Н., Черняк А.И.


 


 


Constructivetheoryformodeling, analysisandoptimizationofuncertainsystemsanditsapplications


Authors:


GarashchenkoF.G., ZakusyloО.К.,  Zajchenko Yu.P., KachinskyiА.B.,  KyrychenkoM.F., KobaO.V.,  Nakonechny А.G., StoyanV.А.,  KhimichА.N., ChernyakА.I.


 

Автори:

Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф. , Коба О.В., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М., Черняк О.І.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Цикл наукових праць складається із 31 монографії, 26 підручників, навчальних посібників, препринтів та 267 наукових статей, з них  200 у міжнародних  журналах,  загальний індекс цитування  (SCOPUS) – понад  670.

 Авторами розроблено конструктивну теорію моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними, яка стала основою розробки нової інформаційної технології пошуку адекватних математичних моделей та підвищення їх практичної ефективності у виявленні та системному аналізі невідомих об'єктивних причинно-наслідкових залежностей та закономірностей взаємодії процесів у складних реальних системах. 

На основі результатів конструктивної теорії моделювання розроблена нова інформаційна технологія, нові методи, алгоритми та їх математичне забезпечення, які в сукупності є новим інструментарієм науково обгрунтованого розв'язування проблеми з неповними даними, узнаходженні ефективних стратегій прийняття рішень в реальних умовах неповних та зашумлених даних вимірювань і спостережень.

Сфери ефективного застосування даної методології включають створення, структуризацію та обґрунтування базових понять для оптимального конструювання математичних моделей і експертних систем, оптимізацію методів, алгоритмів і програм та їх апаратної реалізації, для побудови і дослідження ефективності математичних моделей, контролю та діагностики, прогнозування, оптимізації, розпізнавання образів та оцінювання оптимально агрегованих фазових станів, планування оптимальних експериментів та оптимальних стратегій керування і прийняття оптимальних  рішень.

 

Захищено понад 30 докторських  та 200 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося   в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"  01.09.2011 р. о 15.00 (18 корпус, 323 аудиторія).