Ви є тут

Цикл наукових праць "Нематичні колоїди: теорія та експеримент"


Номер роботи - M 91 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Нематические коллоиды: теория и эксперимент"  


Авторы: Огнистая У.М.,Узунова В.А.


 


А series of the work "Nematic colloids: theory and experiment"    


Authors: Ognysta U.M.,Uzunova V.A.


 

Автори: Огниста У.М.,к.ф.-м.н.,Узунова В.О., к.ф.-м.н.

 

Представлений Інститутом фізики НАН України.

 

Мета роботи - системне теоретичне і експериментальне дослідження пружної взаємодії колоїдних частинок у нематичному рідинному кристалі, розробка математичниго апарату колоїдної нематостатики, створення та керування періодичними структурами в нематику.

Побудовано теорію пружної взаємодії колоїдів скінченного розміру за допомогою техніки грінових функцій. Показано, що пружний заряд є вектором, який повністю визначається механічним моментом сил, прикладених до колоїду; роль густини заряду грає збурення директору на поверхні, яка оточує колоїд, і всі мультиполі є інтегралами від густини по цій поверхні. Визначено, в якому наближенні взаємодія через поле директора є парною. Розвинуто метод дзеркальних відображень у нематостатиці та знайдено взаємодію колоїдів з поверхнею нематика. Отримано повну симетрійну класифікацію пружних диполів. Виведено 13 нових потенціалів диполь-дипольної взаємодії.

Отримано низку результатів взаємодії колоїдних частинок у нематику, зокрема, вперше розкрито особливості взаємодії сферичних колоїдних частинок з різними конфігураціями директора. Показано новий механізм лазерного захоплення колоїдних частинок в рідинному кристалі, отримано нові впорядковані нематичні колоїдні структури на основі сферичних частинок мікронного розміру як на поверхні рідинного кристала, так і в бінарних сумішах частинок в об’ємі рідкого кристала. Показано механізми впливу на колоїдні гратки електричного і магнітного полів, які створюють можливість керувати такими структурами.

Результати циклу мають практичне значення для створення нових матеріалів і пристроїв (композитів, оптичних елементів, фотонних структур), а також метаматеріалів.

 

Кількість публікацій: 34,в т.ч. за темою роботи  19 статей, 15 тез доповідей, сумарна кількість посилань на публікації авторів 166 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 7.