Ви є тут

Цикл наукових праць "Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика"


Номер роботи - M 5

Автори:

Становление и развитие педагогического краеведения: теория и практика.

Коляда Н.Н., Войтова Л.В., Гарбузова И.В., Ревнюк Н.И..

Becoming and development of pedagogical study of a particular region: theory and practice.

Koliada N.M., Voytova L.V.

Garbuzova I.V., Revniuk N.I.

Автори: Коляда Н.М., Войтова Л.В., Гарбузова І.В., Ревнюк Н.І.

Представлений Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (МОН України).

Кількість публікацій: 114 наукових праць, в т.ч. 1 підручник, 1 навчальний посібник, 70 статей, 32 тез доповідей.

Автори роботи зосередили увагу на проблемах педагогічно-краєзнавчого характеру, розвитку педагогічного краєзнавства Черкащини як закономірного об’єктивно зумовленого цілісного процесу, що значно вплинув на розвиток вітчизняної педагогічної думки; здійснення ретроспективного конструктивно-творчого аналізу ґенези та результатів розвитку педагогічного краєзнавства в Україні та визначення можливостей використання нагромадженого досвіду у сучасній вищій школі.

Здійснено всебічне цілісне дослідження становлення та розвитку теорії і практики педагогічного краєзнавства; визначено категоріально-понятійний апарат педагогічного краєзнавства; узагальнено і обґрунтовано перспективи творчого використання досвіду у сучасній вищій школі та розроблено концепцію розвитку педагогічного краєзнавства. До наукового обігу введено архівні та маловідомі джерела, які характеризують становлення та розвиток педагогічного краєзнавства в Україні.

Фактичний матеріал та основні положення і висновки дослідження сприятимуть збагаченню історико-педагогічного знання, повного і цілісного відтворення особливостей розвитку педагогічної думки й історії національної освіти регіону в контексті загальнодержавних підходів, визначенню подальших напрямків розвитку педагогічного краєзнавства.

На підставі системного аналізу проблем педагогічного краєзнавства теоретично обґрунтовані і експериментально перевірені педагогічні умови ефективності краєзнавства в професійній підготовці майбутніх педагогів у ВНЗ; розроблено навчально-методичне забезпечення курсу «Педагогічне краєзнавство»; визначено місце і значення педагогічного краєзнавства в професійно-педагогічній підготовці учителя.