Ви є тут

Цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування"


Номер роботи - M 45 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научныхработ "Стохастические методы исследования сложных моделей и их применения"


Автор:ШевченкоГ.М.


 


Аseriesof works"Stochastic techniques of investigation of complex models and their applications"


Author: Shevchenko G.M.


 

Автор: Шевченко Г.М., к.ф.-м.н.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

 Створено основи математичного моделювання процесів і систем, які керуються великою кількістю випадкових факторів та мають великий ступінь просторової та часової неоднорідності. Побудовано математичний апарат для точного та наближеного аналізу таких процесів і систем.

Отримано низку фундаментальних результатів з апроксимації випадкових процесів та розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь. Визначено випадкові процеси і встановлено їхні суттєві властивості, які уможливлюють використання  таких процесів для моделювання. Розв’язано практичні задачі фінансового моделювання та інвестування, побудовано оптимальні стратегії інвестора, розроблено алгоритми для наближеного знаходження цін платіжних зобов’язань та породжувальних стратегій.

 Результати циклу можуть бути використаними для вдосконалення інвестиційних характеристик фінансових ринків України, моделювання складних фізичних, хімічних, біологічних, геологічних явищ, дослідження інформаційних систем тощо.

 

 Кількість публікацій63, в.т.ч. за темою дослідження – 48 (1 монографія, 6 навчальних посібників,  32 статті, 9 тез доповідей)..Загальний індекс цитування робіт авторів складає 28 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3.