Ви є тут

Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга


Номер роботи - M 36 ПОДАНА

Автори:


 



Лингвокультурное пространство художественной прозы Редьярда Киплинга



АвторГоловняА.В.



 



Linguocultural space of Rudyard Kipling’s prose



AuthorsGolovniaA.V


 

Автори: Головня А.В., к.ф.н.

 

Представлена Національним авіаційним університетом

 

Автором досліджено мову прозових творів Редьярда Кіплінга, встановлено особливості художнього відображення англійської та індійської культур.

У роботі визначено поняття лінгвокультурного простору та бікультурної мовної особистості; виокремлені вербалізовані у художній прозі Р.Кіплінга концепти, які становлять основу англійської та індійської картин світу.

Виявлено одиниці фонетичного, морфологічного, лексичного та синтаксичного рівнів мови, що відтворюють типові риси англійської та індійської культур.

Наукові засади, методологія та запропонований підхід до дослідження тексту є актуальним в умовах українського сьогодення. Дослідження феномену полікультурності в умовах двомовності українського суспільства може стати одним із нагальних питань лінгвокультурології.

 

Кількість публікацій: 25, в т.ч. 1 монографія, 3 навчальні посібники, 10 статей, 11 тез доповідей.