Ви є тут

Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань


Номер роботи - M 85 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Методы и средства уменьшения потерь электроэнергии в электроэнергетических системах от собственных, взаимных и транзитных перетоковАвторы: Бурыкин А. Б., Комар В. А.,  Лесько В. А., Рубаненко Е.А. Methods and facilities of power losses reducing in electric power systems from their own, mutual and transit power flowsAuthors:Burykin O., Komar V., Lesko V., Rubanenko O.


 

Автори: Бурикін О.Б., к.т.н.,  Комар В.О., к.т.н.  Лесько В.О., к.т.н.,  Рубаненко О.О.

 

Представлена Вінницьким національним технічним університетом

 

Авторами розроблено метод визначення коефіцієнтів розподілу втрат потужності, що дозволяє визначити втрати потужності у вітках електричної мережі від навантажень заданих вузлів, які можуть належати іншій електричній мережі.   Розвинуто метод визначення коефіцієнтів чутливості втрат потужності у вітках електричних мереж ЕЕС до збурень у вузлах, що дозволяє відповідним чином ранжувати вітки та з більшою ефективністю проводити заходи щодо зменшення втрат електроенергії при її транспортуванні і розподілі; вперше запропонований метод математичного моделювання якості функціонування систем оптимального керування, використовуючи схожість математичних моделей марковських процесів та критеріального моделювання, що дозволяє отримати критеріальні моделі відмов та якості функціонування для врахування рівня надійності регулюючих пристрої під час оптимального керування станами динамічних систем.

Впровадження розроблених алгоритмів оцінки взаємовпливу режимів електричних мереж ЕЕС за критерієм додаткових втрат, реалізованих в програмному комплексі аналізу чутливості та оптимізації нормальних режимів ЕЕС дозволяє додатково знизити втрати електроенергії в ЕЕС за рахунок більш ефективного використання наявних регулювальних пристроїв і раціональних алгоритмів на 0,3–0,6%, а в деяких мережах нижчої напруги - на 20–30%.

Кількість публікацій:  42  наукові публікації,в т.ч. 3 монографії,  39  статей, 4 патенти.___.