Ви є тут

Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю


Номер роботи - M 58 ПОДАНА

Автори:


 Методыи средства отказоустойчивого многоразрядного аналого-цифрового преобразования с весовой избыточностьюАвторы: Кадук А.В., Гарнага В. А., Богомолов С.В.  The methods and means for multibit fault-tolerant analog-to-digital conversion with weights redundancyAuthors: Kaduk O. V., Harnaha V. A., Bogomolov S. V.


 

Автори: Кадук О.В., к.т.н., Гарнага В.А.,к.т.н., Богомолов С.В.

 

Представлена Вінницьким національним технічним університетом.

 

У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему забезпечення відмовостійкості багаторозрядних аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) і цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП) із ваговою надлишковістю шляхом самокалібрування як ваг розрядів, так і характеристики перетворення в цілому.

Запропоновано нові методи самокалібрування та рекомендації щодо схемотехнічної реалізації відмовостійких багаторозрядних перетворювачів форми інформації (ПФІ) в системах числення з ваговою надлишковістю.

Розроблені методи самокалібрування дали змогу забезпети похибку інтегральної та диференційної лінійності в межах ±1 кванта для 14-16-ти розрядних АЦП протягом всього циклу їх експлуатації та при зміні параметрів навколишнього середовища, що забезпечує точність перетворення у 2-3 рази кращу, аніж у серійних моделей АЦП.

Розроблено метод побудови аналогових вузлів, що входять до складу вказаних ПФІ, який дозволяє забезпечувати у 3-5 разів кращі, ніж у аналогічних вузлів, що виготовляються провідними фірмами світу, статичні та динамічні характеристики.

Основні положення роботи, рекомендації та висновки було впроваджено на профільних підприємствах та установах м. Вінниці та м. Києва.

 

Кількість публікацій:142, в т.ч. 2 монографії, 27статей у міжнародних журналах, 7 патентів на винаходи, 91 патент на корисну модель.