Ви є тут

Одержання структурно досконалих монокристалів алмазу з контрольованим розвитком гранних форм масою до 10 каратів


Номер роботи - M 41 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

Автори:
1. БУРЧЕНЯ Андрій Віталійович – кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
2. САВІЦЬКИЙ Олександр Володимирович – інженер першої категорії Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

Створено наукові основи побудови характеристики навантаження ростової комірки шестипуансонного преса CS-VII для визначення значень тисків при температурах до 1400 ºС, що дозволяє оцінювати ефективність стиснення до 7 ГПа при температурах 500–700 ºС та 1150–1400 ºС з використанням датчиків Fe–Co і Cu–Ag відповідно.

Сформульовано базові концептуальні засади отримання монокристала зі збереженням повногранних форм протягом всього циклу вирощування шляхом зміни теплового стану ростової комірки, що полягає у поступовому підвищенні температури зі швидкістю 0,3–1,0 ºС/год, починаючи з 80–100 год після початку процесу вирощування, і підтримання масових швидкостей росту не вище 3, 7 і 11 мг/год при досягненні монокристалом значень маси 5, 7 та 10 каратів, відповідно.

Розроблено дослідно-лабораторну технологію для отримання структурно досконалих повногранних кристалів кубооктаедричного габітусу з можливістю варіювання розвитку граней  та  сплощених пластин кубічного габітусу.

Розроблено системи та виготовлено і введено в експлуатацію блоки керування процесом росту монокристалів з охолодженням пуансонів шестипуансонного преса CS-VII і можливістю роботи в автоматичному режимі при тривалості циклів вирощування до 220 годин та більше.

Запропонована система спрямованого керування дозволяє отримувати зразки монокристалів алмазу із забезпеченням розвитку граних форм високої структурної досконалості. 

 Економічний ефект від впровадження полягає у зниженні витрат на виробництво на 20–25 % та підвищенні продуктивність процесу вирощування в 2–3 рази.

Кількість публікацій: 29, в т.ч. 14 статей, 8 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science –2/1, Scopus – 2/1, Google Scholar –5/1. Отримано 7 патентів України на корисну модель.