Ви є тут

Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом знешкодження газових викидів на інтерметалідних каталізаторах.


Номер роботи - M 50 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Запорізьким національним університетом.

Автори:
БЄЛОКОНЬ Каріна Володимирівна - кандидатка технічних наук, заступниця директора інституту Запорізького національного університету.

Метою роботи є вдосконалення процесів знешкодження газових викидів промислових виробництв та автотранспорту, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, для забезпечення якості атмосферного повітря та дотримання екологічних нормативів. 

Здійснено оцінку ризику для здоров’я населення від впливу викидів промислових підприємств та автотранспорту, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, визначено коефіцієнти та індекси небезпеки для здоров’я населення.

Визначено максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин у житловій забудові та перелік джерел, що дають найбільші внески у забруднення атмосфери. Розроблено спосіб отримання каталітично активних інтерметалідних сплавів у режимі теплового самозапалювання для окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів у викидах промислових підприємств та автотранспорту.

Запропоновано оптимальний склад каталізатора для знешкодження оксиду вуглецю та вуглеводнів та науково-технічні рішення для захисту атмосферного повітря від викидів. Обґрунтовано вибір кінетичних рівнянь та досліджено механізм реакцій окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів на каталізаторах. Визначені ефективні константи швидкості реакції та значення енергії активації реакцій окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів на Ni-Al каталізаторах.

Аналіз результатів дослідно-промислових випробувань на ПрАТ «Укрграфіт» свідчить, що розроблений каталізатор має термін служби в 1,7 раза більший, ніж у відомого нікелевого каталізатора, збільшення ступеня знешкодження оксиду вуглецю і вуглеводнів до 99,9%. 

Кількість публікацій: 3 монографії, 2 розділи у колективних монографіях, 7 навчально-методичних посібників, 29 статей (1 – у англомовному журналі), 37 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 37/4, Google Scholar – 85/5. Отримано 2 патенти України на корисну модель.