Ви є тут

"Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008.


Номер роботи - P 3 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


"Правовая система Украины: история, стан и перспективы"


 в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008.


Авторы: Ю.П. Битяк, Л.К. Воронова,


А.П. Гетьман, В.В. Голина,


Ю.М. Грошевой, В.В. Комаров,


Н.С. Кузнецова, Н.Н. Онищенко,


А.В. Петришин, А.А. Погребной.


 


 


 


"The legal system of Ukraine: history, state and prospects"


in 5 volumes. – Kh.: Law, 2008.


Authors: Y. Bytiak, L. Voronova, A. Getman, V. Golinа, Y. Groshevoy, V. Komarov, N. Kuznietsova, N. Onishchenko, O. Petryshyn, O. Pogribnyy


 

Автори:

Битяк Ю.П., Воронова Л.К., Гетьман А.П., Голіна В.В., Грошевий Ю.М., Комаров В.В.,

Кузнєцова Н.С., Оніщенко Н.М., Петришин О.В., Погрібний О.О.

 

Том 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. – 728 с.;

Том 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. – 576 с.;

Том 3. Цивільно-правові науки. Приватне право. – 640 с.;

Том 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права.– 480 с.;

Том 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. – 840 с.

 

Представлена Національною академією правових наук України.

 

Видання є комплексним дослідженням, метою якого є висвітлення історико-теоретичних та методологічних проблем формування та розвитку правової системи України, проблем удосконалення її конституційних засад, змісту цивільного, корпоративного, сімейного, житлового, трудового права, ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку господарського, аграрного, земельного, екологічного права України, визначення найбільш гострих проблем сучасної державної політики боротьби зі злочинністю.

Науковою працею підсумовано 18-річний період розвитку правової системи України, визначено перспективи й основні напрямки її подальшого розвитку.

Авторами ретельно досліджено виклики перед вітчизняною правовою наукою на межі ХХІ ст., методологічні підходи до дослідження правової реальності, проблеми сучасного праворозуміння, особливості права як соціального явища, методологічні проблеми формування понятійного апарату правової науки, соціально-природні права й обов’язки людини як складової загальнонаціональної правової системи, верховенство права як основоположний принцип правової і політичної систем України, демократичні передумови становлення та розвитку правової держави, проблеми визначення та реформування форми правління в Україні.

Сформульовані висновки та пропозиції знайшли своє вираження у проектах законів “Про державну службу”, “Про підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації”, “Про нормативно-правові акти”, “Про Конституційний Суд України”, “Про Вищу раду юстиції”, “Про судоустрій”, “Про статус слідчого”, “Про прокуратуру”, “Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів”.

Громадське обговорення роботи відбудеться  в  Національному університеті "Одеська юридична академія" на засіданні Вченої ради 16 вересня 2011 року о 12 годині  (зал засідань).