Ви є тут

Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі


Номер роботи - M 95 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Пространственный анализ и геомоделирование загрязнения вод и грунтов средствами дистанционного зондирования земли


Авторы: Клименко В.И., Анпилова Е.С., Крета Д.Л.


 


Spatial analysis and geomodeling of pollution surface water and soil facilities of remote sensing


Authors:  KlymenkoV.I., AnpilovaY.S., Kreta D.L.


 

Автори:Клименко В.І., к.т.н., Анпілова Є.С., к.т.н.,  Крета Д.Л.

 

Представлена Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

 

Розроблено наукові засади та методологію ряду уніфікованих підходів в окремих предметних областях космічного моніторингу та геоінформаційних систем управління. На базі цих підходів проведено аналіз даних про параметри основних чинників негативного впливу на якість поверхневих вод і ґрунтів та інших компонентів навколишнього природного середовища.

Розроблено та впроваджено спеціальні алгоритми та процедури аналізу інформативності даних космічного моніторингу, геоінформаційні системи управління екологічною безпекою, природокористування та охорони довкілля для Київської та Луганської областей, створені макети геоінформаційної системи картографічного забезпечення управління природокористуванням та екологічною безпекою для планування заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях цих областей.

Економічний ефект від впровадження витікає з підвищення ефективності управління природокористуванням за рахунок створення геоінформаційних систем та залучення даних дистанційного зондування Землі з космосу та полягає в економії на утриманні транспортного засобу пересування та зменшення кількості проб поверхневих вод і ґрунтів для їх лабораторних аналізів. Рентабельність природоохоронного засобу, як показник економічної ефективності,становить 50 %, а термін окупності складатиме 2 роки.

 

Кількість публікацій: 78,в т.ч. за темою роботи монографія, 20 статей.