Ви є тут

Розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття


Номер роботи - M 48 ПОДАНА

Автори:


 Разработка и использование технологий invitroдля размножения и сохранения биологического разнообразияКлюваденко А.А., Коломиец Ю.В., Киселев Д.А. Development and use of in vitro technologies for reproduction and maintеnance of biological varietyKlyuvadenkoA.A., KolomietsJ.V., Kiselev D.A. 


 

Автори: Клюваденко А.А., к.с.г.н.,  Коломієць Ю.В., к.б.н.,  Кисельов Д.О.

 

Представлена Національним університетом біоресурсів і природокористування України

 

Актуальність наукової роботи обумовлена потребою в розробці теорії та сучасних біотехнологій розмноження і збереження біологічного різноманіття та необхідністю їхнього застосування для поліпшення довкілля, зберігання зникаючих та створення нових цінних видів рослин.

Метою роботи є розробка методів мікроклонального розмноження, клітинної селекції та індукованого мутагенезу invitro, отримання гранул методом холодного пресування,  дослідження ДНК-поліморфізму в межах конкретних родів рослин та молекулярно-генетичний аналіз змін структурної організації геному під впливом різних чинників.

Авторами розроблено біотехнології клонального мікро­роз­множення in vitro хмелю звичайного та ефективного оздоровлення й одержання генетично однорідного рослинного матеріалу; прямої адаптації in vivo оздоровлених рослин, яку рекомендовано для закладання хмелеплантацій без стадії маточ­ника, що дозволяє наступного року отримувати промислові врожаї. Запропоновано спосіб гранулювання сировини хмелю на міні­гра­нул­яторі ЕСО-ВІО 100 для отримання високоякісних хмельових гранул з метою використання в пивоварінні. 

Розроблено три схемиселекції, які дозволяють в експресному режимі одержувати стійкі до фітопатогенів рослини та боротися з бактеріальними хворобами рослин у народному господарстві.

 

Кількість публікацій:  110наукових публікацій,в т.ч. 14 навчальних посібників, 29 статей (4 - у реферованих журналах), 67 тез доповідей. Загальний індекс цитування  (згідно баз даних Scopusскладає 1.