Ви є тут

Розвиток аграрного сектору України: проблеми та напрями нівелювання соціально-економічних дисбалансів в умовах трансформаційних змін


Номер роботи - M 29 ПОДАНА

Представлено Національним університетом “Львівська політехніка“.

Автори:
ІВАНЮК Уляна Володимирівна – кандидатка економічних наук, доцентка Національного університету Львівська політехніка".

Авторка обґрунтувала теоретико-методичні і прикладні підходи до дослідження дисбалансів соціально-економічного розвитку України, впливу трансформаційних змін на рівень життя населення. Оцінювання дисбалансів базуються на комплексному вивченні результатів реформ, ефектів розвитку та діагностиці інвестиційного та інноваційного потенціалу аграрного сектору, дисбалансів внутрішнього ринку.

Розроблено механізми стимулювання підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, запропоновано шляхи розвитку регіональних агропромислових комплексів для підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва.

Доведено, що основними напрями відновлення потенціалу та усунення соціально-економічних дисбалансів є розвиток регіональних ринків праці через забезпечення належного рівня керованості міграційних тенденцій у коротко-, середньостроковій і стратегічній перспективах; формування системи чинників та мотивації до повернення інтелектуально-кадрового ресурсу в Україну; активізація взаємовигідних міграційних обмінів в рамках зайнятості, туризму, інвестиційних та бізнес-проектів; формування досвіду ефективного державного регулювання міграційних процесів, конвергенція інституційної системи регулювання міграції з провідними моделями ЄС, протидія сучасним міграційним викликам і загрозам Україні.

Екзистенційною складовою роботи є пошук драйверів ефективної трансформації національної економіки і розробка механізмів нівелювання соціально-економічних дисбалансів задля створення умов забезпечення високого рівня добробуту та якості життя населення.

Кількість публікацій: монографія у співавторстві, 14 наукових статей (4 – у англомовних виданнях), 25 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 6/1, Scopus – 10/1, Google Scholar – 47/3. Отримано 3 акти впровадження.