Ви є тут

Сорбційно-спектрофотометричне і візуальне тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42- іммобілізованими на кремнеземі фталексонами


Номер роботи - M 0

М23

Автор: Цюкало Л.Є.

 

Представлена Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка.

Сорбционно-спектрофотометрическое и визуальное тест-определение Pb(II), Zn(II), F- и C2O42- иммобилизованными на кремнеземе фталексонами

Автор: Цюкало Л.Е.

 

Sorption-spectroscopic and visual test-determination of Pb(II), Zn(II), F- and C2O42- immobilized phtalexons on silica surface

Author: Tsyukalo L.

 

Кількість публікацій:20 наукових робіт (7 статей, 13 тез доповідей), 4 патенти.

 

Автором досліджено твердофазні реагенти на основі іммобілізованих на поверхні функціоналізованого тринонілоктадециламонію йодидом кремнезему фталексонів (ксиленолового оранжевого і метилтимолового синього), і створення на їх основі сорбційно-спектроскопічних та візуальних тест-методик визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42-.

Розроблено нові аналітичні форми зазначених реагентів на основі адсорбційно закріплених їх внутрішньокомплексних сполук з Fe(III), та Bi(III),. Показано, що непоруватий кремнезем є кращою матрицею для закріплення такого типу модифікаторів з огляду на менший вплив поверхні на кислотні властивості закріпленого реагенту. Встановлено оптимальні умови концентрування Pb(II), Zn(II), ZrOCl2 на поверхні з використанням твердофазних фталексонів.

Досліджено конкурентні реакції у системах: твердофазні фталексони та розчини ZrOCl2 з F- або C2O42- і на цій основі запропоновано найбільш ефективні індикаторні системи для визначення F- і C2O42. Вивчено вплив сторонніх іонів на ступінь вилучення досліджуваних елементів та величину аналітичного сигналу, запропоновано способи його усунення.

На основі проведених досліджень розроблені чутливі та вибіркові сорбційно-спектроскопічні і візуальні тест-методики визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42-. Методики прості та зручні у виконанні, експресні та економічні.

Проведено апробацію методик на природних об’єктах, біологічних рідинах та харчових продуктах.