Ви є тут

Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів та створення композитів на їх основі


Номер роботи - M 33 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Фізико-технічним інститутом низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України.

Автори:
1. БАСНУКАЄВА Разет Магомедівна – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України;
2. БАРАБАШКО Максим Сергійович – кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

Роботу присвячено експериментальному виявленню особливостей низькотемпературної теплоємності, сорбційних властивостей та теплового розширення вуглецевих наносистем, чистих та допованих газами. Запропоновані авторами науково-технічні рішення актуальні для створення композитних матеріалів, що використовуються в пристроях наноелектроніки, молекулярних мембранах, фільтрах, медичних імплантах та стимулюють розвиток сучасних технологій.

Авторами визначено теплоємність вуглецевих нанотрубок з одновимірними ланцюжками адсорбатів ксенону, азоту метану. Вперше визначено теплоємність фулериту С60, допованого молекулами метану, та отримано інформацію про динаміку ансамблю матрично-ізольованих молекул CH4 в октаедричних порожнинах гратки фулериту С60. Створено композит гідроксіапатит з домішками багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ), в якому БВНТ призводять до значного (в 10 разів) збільшення компресійної міцності. Вперше виявлені фізичні механізми сорбції та десорбції домішкових атомів та молекул графеновими структурами. Отримано спектри сорбційної ємності термічно відновленого оксиду графену по відношенню до водню та гелію. Показано, що нагрівання до високих температур викликає появу множинних дефектів вуглецевих площин, які відкривають для сорбції міжшарові проміжки. Вшестеро підвищено сорбційну ємність наноструктури оксиду графену при видаленні кисневмісних груп.

Авторами отримано фундаментальні дані про теплові, структурні та сорбційні властивості вуглецевих наноматеріалів, які розширюють існуючі уявлення про їх фононний спектр та є актуальними при створенні електронних приладів і композитних матеріалів на основі оксиду графену та багатошарових вуглецевих нанотрубок, що не мають аналогів у світі та кращі за існуючі аналоги за  техніко-економічними показниками.

Кількість публікацій: 23 статті (22 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 73 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 175/8, Scopus – 229/9, Google Scholar – 313/11.