Ви є тут

Синтетичний дизайн конденсованих й функціональних похідних тієно[2,3-d](піразоло[3,4?d]-),-піримідину та 1,3,4-оксадіазолу


Номер роботи - M 0

М22

Автори: Кривов’яз А.О., Свалявин О.В., Сливка М.В.

 

Представлена Державним вищим навчальним закладом "Ужгородський національний університет".

Синтетический дизайн конденсированных и функциональных производных тиено[2,3-d]-(пиразоло[3,4?d]-)пиримидина и 1,3,4-оксадиазола

Авторы: Кривовяз А.А., Свалявин О. В., Сливка М.В.

 

Synthetic design of condensive and functional derivatives of thieno[2,3-d](pirazolo[3,4-d]-)pyrimidine and 1,3,4-oxadiazole

Authors: Krivoviaz A., Svaliavin O., Slivka M.

 

Кількість публікацій:33 наукові роботи (22 статті, 11 тез доповідей), 1 патент.

 

На основі гетероциклів розроблено методи синтезу поліядерних конденсованих систем та досліджено хімічні й біологічні властивості останніх. Стратегія пошуку нових напрямків фізіологічної дії в ряду тієно [2,3-d] (піразоло [3,4?d]-), піримідинів та 1,3,4-оксадіазолів базується на введенні в їх ядра фармакофорних груп або одержання на їх основі нових багатоядерних конденсованих систем.

Запропоновані методи синтезу поліядерних конденсованих систем на основі 2-S(О),- аліл(пропаргіл), тієно [2,3-d]- (піразоло [3,4?d]-), піримідину та 1,3,4-оксадіазолу електрофільною гетероциклізацією (Br2, I2, (ди-), феніл (ди-),-тригалогенідами селену й халькогенотетрагалогенідами), є прості у виконанні, селективні і забезпечують високі виходи цільових продуктів. Взаємодією ненасичених похідних цих гетероциклів з електрофільними реагентами розроблено препаративні методики синтезу конденсованих систем на їх основі; досліджено (регіо-), стереоселективність процесу.

Вивчено хімічні властивості таких систем, показано перспективу в пошуку якісно нових підходів до функціоналізації досліджуваних гетероциклічних систем.