Ви є тут

Збереження і відновлення рослинного різноманіття України


Номер роботи - P 17 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України.

Автори:
1. ЗАІМЕНКО Наталія Василівна – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, директор Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України;
2. ЦАРЕНКО Петро Михайлович – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України;
3. ВИНОГРАДОВА Оксана Миколаївна – доктор біологічних наук, заступник директора Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН;
4. КЛИМЕНКО Світлана Валентинівна – доктор біологічних наук, завідувачка відділу Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України;
5. ГЕЛЮТА Василь Петрович – доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України;
6. МИХАЛЬСЬКА Людмила Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;
7. НЕЦВЕТОВ Максим Вікторович – доктор біологічних наук, заступник директора Інституту еволюційної екології НАН України;
8. МИХАЙЛЮК Тетяна Іванівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України.

Авторами запропоновано інформаційно-ресурсну концепцію збереження, відновлення та раціонального використання рослинного різноманіття для інноваційного розвитку України.

Розроблено унікальну систему альгофлористичного районування України, упроваджено методологію з гармонізації національної стратегії щодо збереження та охорони рідкісних і зникаючих видів спорових рослин та грибів. Проведено комплексні дослідження з молекулярної таксономії, філогенії, еволюції, географії та охорони водоростей і грибів. Засновано низку об’єктів природно-заповідного фонду на Поліссі, у Лісостеповій і Степовій зонах, проведено відновлення степових екосистем на еродованих землях Лісостепу.

Узагальнено теоретичні засади і практичні аспекти інтродукції, селекції та використання рослинного різноманіття для створення стійких культурфітоценозів, запропоновано параметричну модель оцінювання селекційного матеріалу. Розроблено концепцію магніторецепції рослинних організмів, визначено індикаторні ознаки їхньої стійкості до стрес-факторів для впровадження сучасних технологій фіторемедіації.

Розкрито механізми формування стабільних форм гумусу та визначено індикаторні ознаки для оцінювання процесів гумусоутворення, розроблено технологію рекультивації порушених та деградованих ґрунтів. На основі модифікованих кремнієвмісних мінералів отримано безпечні для довкілля  інгібітори нітрифікації та фунгіциди широко спектру дії. 

Розроблено безпечні шляхи підвищення продуктивності агрофітоценозів, оптимізовано використання азотних та органо-мінеральних добрив для зменшення емісії парникових газів та мінералізації органічної складової ґрунтів, впроваджено технології для зниження вмісту мікотоксинів у збіжжі.

Створено єдину методологію з оцінювання впливу глобальних змін на резервуари і потоки парникових газів за наземними вимірюваннями та супутниковими спостереженнями. Розроблено засади космічного ґрунтознавства, запропоновано технологію вирощування рослин в умовах космічного польоту. 

Громадське обговорення роботи відбулося 10 вересня 2021 року на засіданні Вченої ради Національного дендрологічного парку "Софі́ївка" НАН України. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: 22 монографії (11 – видані за кордоном), 12 підручників, довідник, 200 статей (87 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1060/35, Scopus – 1235/42, Google Scholar – 9872/95. Отримано 16 патентів України на винахід, патент США.

Коментарі