Ви є тут

Диверсифікація постачання природного газу як складова енергетичної безпеки держави


Номер роботи - P 26 ПОДАНА

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу

Автори: д.т.н.Побережний Л.Я., д.т.н. Марущак П.О. д.т.н. Звірко О.І., к.т.н. Запухляк В.Б., д.т.н. Капцов І.І., к.т.н. Шимко Р.Я., Фролов В.А.

Метою роботи є розвиток наукових підходів забезпечення усталених режимів роботи газотранспортної системи України за умов диверсифікації постачання природного газу, обґрунтування надійності її експлуатації.

Авторами запропоновано комплексний підхід, який забезпечує оптимізацію роботоздатності таких об’єктів починаючи від монтажу, достовірне діагностування їх поточного технічного стану протягом напрацювання та розроблення заходів, спрямованих на подовження ресурсу (до їх планового виведення з експлуатації).

Створено наукові основи забезпечення ефективного використання власної паливно-енергетичної бази, оптимізації та диверсифікації джерел і шляхів постачання в Україну енергоресурсів з метою забезпечення життєдіяльності населення та функціонування національної економіки у режимі звичайного, надзвичайного та воєнного стану. Сформовано концептуальні засади забезпечення диверсифікації джерел газопостачання з метою недопущення критичної залежності від одного постачальника та ефективної експлуатації газотранспортної системи України. 

Запропоновано технологічні та конструктивні заходи подовження ресурсу магістральних газопровідних систем на основі наукових рішень, щодо обслуговування обладнання компресорних станцій, вибору стратегій контролю параметрів технічного стану, планування профілактичних ремонтів або заміни газоперекачувальних агрегатів.

Реалізовані технологічні методи подовження живучості трубопровідних систем на основі оптимізації режимів перекачування та підвищення достовірності технічного діагностування стану елементів газотранспортної системи. Економічний ефект від впровадження – 37,0 млн. грн.

Кількість публікацій: 8 монографій (1 – видана за кордоном), 364 статті (161 – у зарубіжних виданнях).Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 653/11; Scopus – 694/12; Google Scholar – 1170/15.  Отримано 3 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 4 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

Коментарі