Ви є тут

Теоретико-методичні засади формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування


Номер роботи - M 1 ПОДАНА

Представлено Державним закладом "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".

Автори:
МАМИЧЕНКО Сергій Анатолійович - доктор філософії, асистент кафедри ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".

Автор обґрунтував та розкрив сутність поняття культура конкурентних відносин фахівців з бізнес-адміністрування, що забезпечує досягнення економічних цілей оптимальними і етично прийнятними засобами.

Визначено структуру культури конкурентних відносин фахівців з бізнес-адміністрування, що містить когнітивний, операційний, ціннісний та особистісний компоненти. Обґрунтовано та експериментально перевірено умови формування культури конкурентних відносин майбутніх фахівців з бізнес- адміністрування у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти, якими є: використання модульно-рейтингової технології у навчальному процесі закладу вищої освіти; активізація професійної мобільності студентів;  забезпечення спрямованості на здоровий спосіб життя; знайомство з принципами клієнтського бізнесу; активізація самопрезентаційної діяльності студентів; організація процесу підготовки на основі використання технік тайм-менеджменту.

Удосконалено форми і методи фахової підготовки фахівців з бізнес-адміністрування. Подальшого розвитку набули наукові положення щодо методології, змісту фахової підготовки фахівці, підходів до визначення критеріїв та показників сформованості культури конкурентних відносин у фахівців з бізнес-адміністрування.

Розроблено програми та навчально-методичне забезпечення навчальних  курсів "Кар’єрний менеджмент" і "Самоменеджмент" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Кількість публікацій: монографія, 7 статей, 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає – 42/2.