Ви є тут

Державні премії

2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P17 Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України (Кількість коментарів: 53)
P19 Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України (Кількість коментарів: 14)
P20 Створення природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій очистки природних і стічних вод та утилізації осадів (Кількість коментарів: 85)
P20 Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і населення екологічно кризових регіонів України (Кількість коментарів: 94)
P20 Цикл наукових праць "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України" (Кількість коментарів: 27)
P21 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України (Кількість коментарів: 23)
P21 Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні (Кількість коментарів: 8)
P22 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України (Кількість коментарів: 23)
P22 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості (Кількість коментарів: 20)
P22 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання (Кількість коментарів: 29)
P23 Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження (Кількість коментарів: 33)
P23 Методи і заходи охорони навколишнього природного середовища від впливу гірничо-видобувних робіт (Кількість коментарів: 0)
P25 Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води" (Кількість коментарів: 51)
P25 Стратегія розвитку природоохоронних територій в системі містобудування України та її запровадження у формуванні мережі ботанічних садів (Кількість коментарів: 37)
P25 Оцінка екологічних наслідків радіаційних аварій з метою формування та реалізації стратегії ремедіації забруднених радіонуклідами територій (Кількість коментарів: 40)
P26 Диверсифікація постачання природного газу як складова енергетичної безпеки держави (Кількість коментарів: 39)
P27 Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "РЕГІНА" (Кількість коментарів: 33)
P27 Просторова екологія як основа відновлення біотичного потенціалу екосистем (Кількість коментарів: 21)
P28 Збір та утилізація метану з полігону твердих побутових відходів в м. Луганську (Кількість коментарів: 14)
P28 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України (Кількість коментарів: 29)
P31 Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур'янами (Кількість коментарів: 12)
P31 Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України (Кількість коментарів: 32)
P31 Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України (Кількість коментарів: 110)
P32 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва (Кількість коментарів: 4)
P32 Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг (Кількість коментарів: 53)
P32 Екогеотехнологічний цикл видобування та первинної переробки уранових руд (Кількість коментарів: 36)
P33 Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів (Кількість коментарів: 89)
P34 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів (Кількість коментарів: 93)
P35 Інтенсифікація технологічних процесів біологічного очищення міських стічних вод (Кількість коментарів: 15)
P36 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України (Кількість коментарів: 12)
P36 Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення (Кількість коментарів: 37)
P38 Забезпечення безпеки при впровадженні нової технології сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива на промисловому майданчику ВП ЗАЕС (Кількість коментарів: 14)
P39 Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях (Кількість коментарів: 41)
P39 Цикл наукових праць “Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг з метою реконструкції та прогнозування наслідків радіаційної аварії” (Кількість коментарів: 22)
P41 Наукові засади створення та впровадження систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень (Кількість коментарів: 38)
P41 Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій (Кількість коментарів: 43)
P42 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості (Кількість коментарів: 37)
P43 Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу (Кількість коментарів: 21)
P43 Цикл наукових праць " Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг на основі нових інструментальних методів ядерної спектроскопії" (Кількість коментарів: 29)
P45 Науково-технічні основи енергоефективної модернізації комунальної теплоенергетики України на базі регіональних програм (досвід Донецької області) (Кількість коментарів: 0)
P48 Цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 33)
P48 Цикл наукових праць «Особливості біотичного потенціалу лісових екосистем України та його вплив на зміни клімату» (Кількість коментарів: 15)
P51 Розробка інноваційних основ та впровадження комплексної модернізації комунальної теплоенергетики України (Кількість коментарів: 0)
P52 Цикл наукових праць " Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України" (Кількість коментарів: 20)
P62 Наукові засади розробки і впровадження еколого-економічного механізму раціонального використання й охорони природних ресурсів України (Кількість коментарів: 20)
P63 Цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання" (Кількість коментарів: 21)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії (Кількість коментарів: 38)
P3 Лікування ЛОР-хвороб з використанням високочастотного електрозварювання та лазерного випромінювання (Кількість коментарів: 15)
P4 Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа (Кількість коментарів: 20)
P4 Новітні медичні технології діагностики, прогнозування перебігу та ефективності лікування хвороб людини (Кількість коментарів: 90)
P6 Підручник "Педіатрія" (Кількість коментарів: 156)
P7 Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації) (Кількість коментарів: 307)
P7 Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті (Кількість коментарів: 47)
P8 Новий клас біологічно активних ліпідів - N-ацилетаноламіни (відкриття, вивчення та практика застосування) (Кількість коментарів: 24)
P8 Інноваційні лікарські засоби з нейротропною і імунотропною дією: розвиток наукових основ, створення, виробництво та впровадження в медичну практику (Кількість коментарів: 46)
P9 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки (Кількість коментарів: 79)
P10 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 31)
P10 Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС (Кількість коментарів: 64)
P11 Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань (Кількість коментарів: 63)
P11 Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України (Кількість коментарів: 1)
P12 Розробка і впровадження інтервенційних методів діагностики і лікування гострих та хронічних форм коронарної хвороби серця в Україні (Кількість коментарів: 26)
P14 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (Кількість коментарів: 1)
P14 Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини (Кількість коментарів: 31)
P14 Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків (Кількість коментарів: 107)
P14 Нові матеріали на основі телуридів кадмію, олова та свинцю для виготовлення оптоелектронних приладів (Кількість коментарів: 16)
P14 Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час (Кількість коментарів: 36)
P15 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему (Кількість коментарів: 7)
P15 Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів (Кількість коментарів: 69)
P16 Термодинаміка, структура та фазові рівноваги в багатокомпонентних системах для створення нових матеріалів (Кількість коментарів: 29)
P17 Створення та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів з нейротропною та імунотропною дією (Кількість коментарів: 53)
P17 Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини (Кількість коментарів: 33)
P18 Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів (Кількість коментарів: 47)
P20 Розробка біологічно активних препаратів есенціальних нутрієнтів нового покоління та їх впровадження (Кількість коментарів: 28)
P21 Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці (Кількість коментарів: 53)
P21 Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота (Кількість коментарів: 19)
P21 Високоселективне конструювання біоактивних гетероциклічних систем (Кількість коментарів: 40)
P22 Психотерапія в соматичній медицині (Кількість коментарів: 4)
P22 Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні (Кількість коментарів: 25)
P22 Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації вестибулярних порушень (Кількість коментарів: 0)
P23 Розробка та впровадження новітніх методів функціональної ендоскопічної ринохірургії при запальних захворюваннях порожнини носа і приносових пазух (Кількість коментарів: 3)
P24 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки (Кількість коментарів: 88)
P24 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему (Кількість коментарів: 35)
P24 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення (Кількість коментарів: 21)
P24 Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень (Кількість коментарів: 53)
P26 Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві (Кількість коментарів: 99)
P26 Цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі" (Кількість коментарів: 18)
P27 Хірургічне лікування патології грудної аорти (Кількість коментарів: 49)
P27 Цикл наукових праць "Кальцій-залежні клітинні механізми та їх роль в патологічних станах" (Кількість коментарів: 40)
P28 Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень (Кількість коментарів: 68)
P28 Цикл наукових праць "Мініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози" (Кількість коментарів: 61)
P28 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (Кількість коментарів: 34)
P28 Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив (Кількість коментарів: 35)
P29 Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини (Кількість коментарів: 35)
P29 Цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона" (Кількість коментарів: 71)
P29 Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги (Кількість коментарів: 30)
P30 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 3)
P30 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 244)
P31 Харчова йодована сіль як основний засіб подолання йодзалежних захворювань (Кількість коментарів: 24)
P31 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 86)
P32 Наукова розробка та впровадження системних підходів до діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних, аутоімунних та алергічних хвороб (Кількість коментарів: 54)

Сторінки