Ви є тут

Премії Президента

2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M59 Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання (Кількість коментарів: 14)
M60 Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел (Кількість коментарів: 16)
M61 Вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС на біорізноманіття бактерій і молекулярну фізіологію рослин (Кількість коментарів: 33)
M62 Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області) (Кількість коментарів: 17)
M64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління (Кількість коментарів: 16)
M64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління (Кількість коментарів: 5)
M66 Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту (Кількість коментарів: 36)
M69 Наукові засади забезпечення функціонування природних парків (Кількість коментарів: 19)
M70 Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат (Кількість коментарів: 5)
M71 Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель (Кількість коментарів: 17)
M72 Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся (Кількість коментарів: 24)
M73 Зниження витрати палива та забруднення навколишнього середовища вантажними автомобілями шляхом розширеного використання дизелів (Кількість коментарів: 1)
M73 Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив (Кількість коментарів: 0)
M75 Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок (Кількість коментарів: 25)
M76 Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва (Кількість коментарів: 0)
M81 Підвищення рівня екологічної безпеки теплохолодозабезпечення будівель шляхом збалансованого використання альтернативних та традиційних джерел енергії (Кількість коментарів: 5)
M81 Цикл наукових праць "Біоіндикація екологічного стану та енергетичний аналіз урбоекосистем Києва та інших міст України" (Кількість коментарів: 13)
M82 Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер" (Кількість коментарів: 2)
M83 Цикл наукових праць "Еколого-гідрологічні дослідження зарегульованих гірських та рівнинних річок України з метою оцінки їх стану та розробки методів управління" (Кількість коментарів: 28)
M83 Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку (Кількість коментарів: 21)
M83 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив (Кількість коментарів: 0)
M85 Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань (Кількість коментарів: 17)
M87 Цикл наукових праць "Реалізація інноваційного енергетичного потенціалу транспортного засобу комплексом прогресивних науково-технічних рішень" (Кількість коментарів: 0)
M88 Науково-технічні проблеми підвищення якості електроенергії та зменшення її втрат в сільських мережах 0,38/0,22 кВ (Кількість коментарів: 10)
M89 Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів" (Кількість коментарів: 25)
M94 Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод (Кількість коментарів: 0)
M95 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі (Кількість коментарів: 14)
M97 Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України (Кількість коментарів: 36)
M100 Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги (Кількість коментарів: 36)
M100 Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки одно- та двофазових середовищ в елементах теплообмінного обладнання АЕС (Кількість коментарів: 1)
M101 Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів (Кількість коментарів: 11)
M105 Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля (Кількість коментарів: 19)
M108 Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла" (Кількість коментарів: 0)
M110 Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів" (Кількість коментарів: 24)
M111 Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод" (Кількість коментарів: 0)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунка при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів (Кількість коментарів: 13)
M1 Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування (Кількість коментарів: 21)
M2 Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів (Кількість коментарів: 33)
M2 Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг (Кількість коментарів: 3)
M3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур (Кількість коментарів: 10)
M3 Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот (Кількість коментарів: 18)
M3 Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу (Кількість коментарів: 35)
M3 Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів (Кількість коментарів: 17)
M3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур (Кількість коментарів: 0)
M4 Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією (Кількість коментарів: 9)
M4 Цикл наукових праць "Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації" (Кількість коментарів: 18)
M4 Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (Кількість коментарів: 13)
M5 Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози (Кількість коментарів: 15)
M5 Цикл наукових праць «Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування» (Кількість коментарів: 13)
M6 Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам (Кількість коментарів: 0)
M9 "Функціональні гібридні органо-неорганічні наносистеми на основі уретанових олігомерів та металсилікатів для smart наноматеріалів" (Кількість коментарів: 0)
M10 Цикл наукових праць "Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України" (Кількість коментарів: 1)
M10 Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану (Кількість коментарів: 0)
M11 Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози (Кількість коментарів: 17)
M11 Цикл наукових праць “Роль фосфоліпаз с та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти” (Кількість коментарів: 12)
M12 Цикл наукових праць «Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями» (Кількість коментарів: 6)
M12 Цикл наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань" (Кількість коментарів: 21)
M12 Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів (Кількість коментарів: 1)
M12 Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів (Кількість коментарів: 6)
M13 Цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів" (Кількість коментарів: 23)
M13 Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (Кількість коментарів: 7)
M14 Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу (Кількість коментарів: 17)
M14 Модульні проточні системи для електрохімічної руйнації забруднювачів водного середовища (Кількість коментарів: 1)
M14 Цикл наукових праць "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях" (Кількість коментарів: 10)
M14 Консервація донорської крові тварин факторами штучного гіпобіозу (Кількість коментарів: 0)
M15 Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу (Кількість коментарів: 10)
M15 Цикл наукових праць "Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону" (Кількість коментарів: 2)
M16 Цикл наукових праць "Отримання фармацевтично-цінних білків в рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів" (Кількість коментарів: 0)
M16 Відтворення гетерозиготного генотипу рослин (Кількість коментарів: 2)
M17 Ароматичність та конформаційна гнучкість шестичленних циклів: вплив гетероатомів і замісників (Кількість коментарів: 3)
M17 Цикл наукових праць "Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку" (Кількість коментарів: 4)
M18 Біологічні особливості культивування лікарських грибів роду Ganoderma Karst. та їх застосування в лікувально-профілактичних цілях (Кількість коментарів: 8)
M19 Спрямований синтез похідних тіазолідину з поліфармакологічними властивостями як потенційних лікарських засобів (Кількість коментарів: 11)
M19 Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів (Кількість коментарів: 5)
M20 Фазові рівноваги у системах з оксидами рідкісноземельних елементів (Кількість коментарів: 11)
M20 Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження) (Кількість коментарів: 0)
M22 Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 9)
M22 Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики (Кількість коментарів: 18)
M22 Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія (Кількість коментарів: 8)
M23 Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення (Кількість коментарів: 17)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 6)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 0)
M24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів (Кількість коментарів: 15)
M25 Створення альтернативних біопалив з поновлювальної сировини (Кількість коментарів: 13)
M25 Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій (Кількість коментарів: 15)
M25 Цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літій провідних і надвисокочастотних оксидних систем" (Кількість коментарів: 15)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M26 Цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення" (Кількість коментарів: 17)
M26 Метаболіти бактерій і дріжджів та їх функціональна активність (Кількість коментарів: 13)
M26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів (Кількість коментарів: 6)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M26 Застосування низьких температур для створення девіталізованих судинних скафолдів (Кількість коментарів: 0)
M27 Цикл наукових праць "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю" (Кількість коментарів: 15)
M27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 7)
M27 Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження (Кількість коментарів: 0)
M27 Цикл наукових праць “Модуляція секреторного процесу за участі глутаматних транспортерів та рецепторів” (Кількість коментарів: 7)
M28 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань" (Кількість коментарів: 16)
M28 Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв" (Кількість коментарів: 28)
M28 Багатофункціональні матеріали зі спіновим переходом (Кількість коментарів: 10)
M28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу (Кількість коментарів: 17)

Сторінки