Ви є тут

Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M72 Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства (Кількість коментарів: 16)
M72 Математичні моделі ударно-контактної взаємодії елементів механічних систем: теоретичні основи та промислове впровадження (Кількість коментарів: 13)
M73 Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх узагальненнях (Кількість коментарів: 16)
M76 Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах (Кількість коментарів: 0)
M76 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання (Кількість коментарів: 20)
M78 Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій (Кількість коментарів: 14)
M78 Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань” (Кількість коментарів: 8)
M79 Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини (Кількість коментарів: 3)
M79 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині (Кількість коментарів: 7)
M80 Цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів" (Кількість коментарів: 11)
M80 Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням (Кількість коментарів: 15)
M81 Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління (Кількість коментарів: 0)
M81 Цикл наукових праць “Редукція матриць над кільцями скінченного стабільного рангу” (Кількість коментарів: 5)
M87 Цикл наукових праць "Моделювання та прогнозування паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів в транспортних потоках" (Кількість коментарів: 0)
M91 Теоретичні та експериментальні аспекти формування високоенергетичних потоків частинок та випромінювання в плазмі високої густини (Кількість коментарів: 17)
M92 Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу (Кількість коментарів: 18)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Обґрунтування параметрів способу використання геотермальної енергії для інтенсивної рекультивації деградованих територій (Кількість коментарів: 19)
M2 Енергоефективні тепломасообмінні технології при сушінні рослинної сировини (Кількість коментарів: 8)
M3 Оцінка екологічного стану та продукційного потенціалу водних екосистем Полісся України (Кількість коментарів: 14)
M4 Нормалізація магнітного поля кабельних ліній при двосторонньому заземленні (Кількість коментарів: 23)
M6 Термохімічні процеси у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 8)
M8 Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі (Кількість коментарів: 26)
M9 Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів (Кількість коментарів: 2)
M10 Термохімічні процеси у високотемпературному електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 9)
M11 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель (Кількість коментарів: 21)
M12 Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження (Кількість коментарів: 5)
M12 Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України (Кількість коментарів: 17)
M13 Електромагнітні методи при вивченні рудопроявів корисних копалин (Кількість коментарів: 39)
M13 Цикл наукових праць "Комплексні еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля та прогноз екологічних ризиків" (Кількість коментарів: 20)
M15 Низькоенергетичний синтез магнетиту з слабомагнітних оксидів/гідроксидів заліза різного походження (Кількість коментарів: 14)
M15 Еколого-геохімічна оцінка ландшафтів природоохоронних територій (Кількість коментарів: 24)
M15 Прогнозування та управління рівнем ґрунтових вод великих міст України (Кількість коментарів: 0)
M16 Розробка наукових засад виробництва і використання нанорідин для підвищення безпеки та ефективності енергетичного обладнання, зокрема ядерних реакторів (Кількість коментарів: 13)
M17 Формування стійких урбоекосистем з автохтонних та алохтонних деревних рослин (Кількість коментарів: 21)
M17 Перетворення гетиту і гематиту різного походження на магнетиту водному середовищі для вирішення екологічних проблем залізорудних регіонів (Кількість коментарів: 0)
M17 Перетворення гетиту і гематиту різного походження на магнетит у водному середовищі (Кількість коментарів: 15)
M17 Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму (Кількість коментарів: 34)
M17 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель (Кількість коментарів: 16)
M18 Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії (Кількість коментарів: 19)
M18 Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами (Кількість коментарів: 18)
M19 Підвищення ефективності потужних теплофікаційних парових турбін (Кількість коментарів: 18)
M19 Екосистемні сервіси ґрунтової біоти річкового басейну за умов мілітарного впливу та глобальних змін клімату (Кількість коментарів: 0)
M19 Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання (Кількість коментарів: 26)
M20 Формування структури земної кори в межах Побузького гірничорудного району та оцінка його перспектив на корисні копалини (Кількість коментарів: 13)
M21 Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України (Кількість коментарів: 26)
M21 Геофізичне забезпечення сейсмостійкості об’єктів атомної енергетики та інших потенційно небезпечних об‘єктів (Кількість коментарів: 18)
M21 Інноваційні енергоефективні геліоколектори, інтегровані у зовнішні захищення будівель (Кількість коментарів: 13)
M21 Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст (Кількість коментарів: 39)
M22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 1)
M23 Кліматогенні варіації радіального приросту дуба звичайного (Кількість коментарів: 14)
M24 Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями (Кількість коментарів: 38)
M28 Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття (Кількість коментарів: 32)
M30 Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України (Кількість коментарів: 24)
M31 Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я (Кількість коментарів: 0)
M33 Теоретичні засади та методи розрахунку магнітного поля високовольтних кабельних ліній електропередачі при двосторонньому заземленні екранів кабелів (Кількість коментарів: 17)
M34 Наукові засади збереження наземних молюсків України (Кількість коментарів: 30)
M34 Науково-технологічні засади підвищення екологічної безпеки при експлуатації водоочисних об'єктів (Кількість коментарів: 46)
M34 Геоенергетика, фізико-хімія та гідрогеомеханіка техногенезу льосових масивів як основа інженерної протидії їхній деградації (Кількість коментарів: 17)
M35 Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою (Кількість коментарів: 24)
M35 Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів (Кількість коментарів: 12)
M35 Підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів (Кількість коментарів: 14)
M37 Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій (Кількість коментарів: 19)
M37 Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту (Кількість коментарів: 28)
M37 Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних та інтродукованих рослин (Кількість коментарів: 22)
M38 Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами (Кількість коментарів: 18)
M39 Інноваційні технології повоєнного відновлення та модернізації суден і портової інфраструктури засобами робототехніки (Кількість коментарів: 24)
M40 Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів (Кількість коментарів: 10)
M42 Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України (Кількість коментарів: 28)
M44 Ресурсоощадні технології розв'язання екологічних проблем у містах (Кількість коментарів: 21)
M44 Просторове моделювання впливу сміттєзвалищ на складові довкілля із застосуванням дистанційних методів та геоінформаційних систем (Кількість коментарів: 7)
M44 Ресурсоощадні технології розв’язання екологічних проблем у містах (Кількість коментарів: 23)
M45 Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту (Кількість коментарів: 15)
M47 Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування (Кількість коментарів: 0)
M47 Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid (Кількість коментарів: 19)
M48 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з наночастинками металів (Кількість коментарів: 16)
M49 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою (Кількість коментарів: 28)
M50 Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом знешкодження газових викидів на інтерметалідних каталізаторах. (Кількість коментарів: 32)
M52 Об’ємно-просторова модель зонування території для визначення зон підвищених ризиків (Кількість коментарів: 0)
M53 Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності (Кількість коментарів: 0)
M58 Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті (Кількість коментарів: 18)
M59 Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання (Кількість коментарів: 14)
M59 Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових енергетичних установок (Кількість коментарів: 41)
M60 Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел (Кількість коментарів: 16)
M61 Вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС на біорізноманіття бактерій і молекулярну фізіологію рослин (Кількість коментарів: 33)
M64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління (Кількість коментарів: 5)
M66 Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту (Кількість коментарів: 36)
M69 Наукові засади забезпечення функціонування природних парків (Кількість коментарів: 19)
M70 Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат (Кількість коментарів: 5)
M73 Удосконалення методів розрахунку грозостійкості повітряних ліній з захищеними проводами (Кількість коментарів: 13)
M73 Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив (Кількість коментарів: 0)
M89 Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів" (Кількість коментарів: 25)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунка при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів (Кількість коментарів: 13)
M1 Складнооксидні сполуки лужних та полівалентних металів як основа новітніх матеріалів для оптоелектронного та біомедичного застосування (Кількість коментарів: 11)
M1 Роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку патологічних станів, їх профілактиці та лікуванні (Кількість коментарів: 13)
M2 Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів (Кількість коментарів: 33)
M2 Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг (Кількість коментарів: 3)
M3 Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів (Кількість коментарів: 17)
M3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур (Кількість коментарів: 0)
M3 Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу (Кількість коментарів: 35)
M4 Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (Кількість коментарів: 13)

Сторінки