Ви є тут

Премії Президента

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M4 Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією (Кількість коментарів: 9)
M5 Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози (Кількість коментарів: 15)
M6 Синтез та дослідження неорганічних і органо-неорганічних матеріалів для систем перетворення та зберігання енергії (Кількість коментарів: 39)
M7 Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів з метаболічним синдромом (Кількість коментарів: 22)
M8 Оксиди вищої вогнетривкості як основа створення новітніх функціональних матеріалів оптичного та медичного призначення (Кількість коментарів: 6)
M9 Оптимізація виявлення внутрішньоочних сторонніх тіл (Кількість коментарів: 9)
M10 Сучасні концепції у розробці фітопрепаратів на основі рослин роду Iris (Кількість коментарів: 72)
M10 Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану (Кількість коментарів: 0)
M11 Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози (Кількість коментарів: 17)
M13 Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (Кількість коментарів: 7)
M14 Модульні проточні системи для електрохімічної руйнації забруднювачів водного середовища (Кількість коментарів: 1)
M15 Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу (Кількість коментарів: 10)
M16 Нейрохімічні, рецепторні та біотранспортні механізми протиепілептичної дії пропоксазепаму в загальній стратегії розробки новаторського лікарського засобу (Кількість коментарів: 14)
M17 Ароматичність та конформаційна гнучкість шестичленних циклів: вплив гетероатомів і замісників (Кількість коментарів: 3)
M17 Азагетероцикли:пошук високоактивних молекул як потенційних кандидатів у лікарські засоби (Кількість коментарів: 9)
M18 Одержання та застосування протеїнів для діагностики і лікування інфекційних та неінфекційних захворювань (Кількість коментарів: 35)
M19 Мікробні технології для біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем (Кількість коментарів: 37)
M19 Спрямований синтез похідних тіазолідину з поліфармакологічними властивостями як потенційних лікарських засобів (Кількість коментарів: 11)
M20 Фазові рівноваги у системах з оксидами рідкісноземельних елементів (Кількість коментарів: 11)
M20 Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження) (Кількість коментарів: 0)
M21 Молекулярний дизайн функціоналізованих аміноантрахінонів як перспективних сполук фармацевтичного призначення (Кількість коментарів: 12)
M22 Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 9)
M22 Створення нових поліфункціональних каталізаторів процесів "зеленої хімії" для отримання промислово важливих органічних продуктів з відновлювальної сировини (Кількість коментарів: 51)
M22 Розробка аналітичних біотехнологій для потреб імунологічної діагностики (Кількість коментарів: 18)
M22 Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія (Кількість коментарів: 8)
M23 Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення (Кількість коментарів: 17)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 6)
M24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 0)
M24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів (Кількість коментарів: 15)
M25 Посттравматичний стресовий розлад у учасників АТО/ООС (механізми формування, терапія, профілактика, реабілітація хворих) (Кількість коментарів: 25)
M25 Створення альтернативних біопалив з поновлювальної сировини (Кількість коментарів: 13)
M25 Нові технології діагностики та лікування хвороб пародонта, м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки (Кількість коментарів: 2)
M26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів (Кількість коментарів: 6)
M26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози (Кількість коментарів: 0)
M26 Донори гідроген сульфіду як потенційні лікоподібні сполуки з протизапальною активністю (Кількість коментарів: 5)
M26 Цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення" (Кількість коментарів: 17)
M26 Метаболіти бактерій і дріжджів та їх функціональна активність (Кількість коментарів: 13)
M27 Цикл наукових праць "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю" (Кількість коментарів: 15)
M27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 7)
M28 Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв" (Кількість коментарів: 28)
M28 Багатофункціональні матеріали зі спіновим переходом (Кількість коментарів: 10)
M28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу (Кількість коментарів: 17)
M29 Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі (Кількість коментарів: 0)
M29 Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків (Кількість коментарів: 0)
M29 Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива (Кількість коментарів: 9)
M30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи (Кількість коментарів: 5)
M30 Бактеріальні біоплівки як форма взаємодії бактерій із навколишнім середовищем (Кількість коментарів: 19)
M31 Синтез, термодинамічні властивості та фазові рівноваги халькогенідних та халькогалогенідних систем різного функціонального застосування (Кількість коментарів: 18)
M31 Цикл наукових праць “Удосконалення методів синтезу функціональних наночастинок срібла та вивчення їх фізико-хімічних характеристик і механізмів біологічної дії” (Кількість коментарів: 0)
M31 Нові поліфункціональні каталізатори процесів одержання і використання «зеленого» водню для новітньої енергетики і сучасного хімічного виробництва (Кількість коментарів: 0)
M32 Дисфункції іонних каналів: від молекулярних механізмів до новітніх стратегій корекції (Кількість коментарів: 46)
M34 Механізми розвитку патологічних станів, асоційованих з ожирінням, та розробка методів їх корекції (Кількість коментарів: 22)
M34 Будова та фотоніка мероціанінів як підґрунтя для розробки світлочутливих матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M34 Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 5)
M35 Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки (Кількість коментарів: 14)
M35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень (Кількість коментарів: 20)
M36 Тверді розчини на основі інтерметалідів як спосіб оптимізації властивостей: розробка нових електродних і магнітних матеріалів (Кількість коментарів: 0)
M36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (Кількість коментарів: 1)
M36 Синтез, характеристика та вивчення металовмісних макроциклічних комплексів (Кількість коментарів: 3)
M36 Розробка неорганічних та органо-неорганічних сорбційних матеріалів для селективного вилучення компонентів із водних середовищ (Кількість коментарів: 26)
M37 Рання діагностика неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням основних філотипів кишкової мікробіоти (Кількість коментарів: 2)
M37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії (Кількість коментарів: 0)
M37 Ідентифікація панелей біомаркерів для прогнозування перебігу раку передміхурової залози високого ризику прогресії (Кількість коментарів: 11)
M38 Спрямований синтез та хімічні трансформації нових азото- та кисневмісних гетероциклічних сполук біоаналітичного та фармакологічного призначення (Кількість коментарів: 41)
M39 Мікробні і молекулярно-генетичні біотехнології для збереження, біоремедіації та підвищення продуктивності агроекосистем (Кількість коментарів: 8)
M39 Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій (Кількість коментарів: 10)
M39 Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків (Кількість коментарів: 2)
M40 Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь (Кількість коментарів: 35)
M40 Антирефлюксна терапія у хворих на плоскоклітинний рак гортані (Кількість коментарів: 1)
M40 Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища" (Кількість коментарів: 21)
M41 Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії (Кількість коментарів: 23)
M42 Одержання нових циклоалкенільних сульфовмісних похідних ізооксазолу реакціями метатезису із закриттям циклу (Кількість коментарів: 0)
M44 Оптимізація хірургічного лікування хворих на вікову катаракту (Кількість коментарів: 13)
M45 Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота (Кількість коментарів: 13)
M45 Лікування жінок репродуктивного віку з патологією ендометрія (Кількість коментарів: 16)
M47 Біфункціональні злиті білки для афінної хроматографії та імунодіагностики (Кількість коментарів: 11)
M47 Неінвазивна оцінка пружно-еластичних властивостей артерій та камер серця (Кількість коментарів: 14)
M47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 1)
M48 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 8)
M49 Дослідження сфероїдогенезу та пластичності клітин наднирників в культурі in vitro та розробка способів їх довгострокового зберігання (Кількість коментарів: 0)
M49 Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам (Кількість коментарів: 25)
M51 Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки (Кількість коментарів: 17)
M51 Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин (Кількість коментарів: 3)
M53 Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку (Кількість коментарів: 19)
M54 Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем (Кількість коментарів: 1)
M55 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу (Кількість коментарів: 8)
M55 Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції (Кількість коментарів: 0)
M55 Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії (Кількість коментарів: 27)
M56 Прісноводні молюски фауни України: поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки, проблеми збереження різноманіття (Кількість коментарів: 0)
M58 Цикл наукових праць "Збереження біорізноманіття рідкісних видів рослин у природі і в культурі in vitro: еколого-фізіологічний та молекулярно-генетичний підходи (на прикладі роду Gentiana L.)" (Кількість коментарів: 31)
M58 Метод визначення розміру крововтрати при гострих та масивних кровотечах різного етіопатогенезу (Кількість коментарів: 0)
M58 Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика (Кількість коментарів: 13)
M59 Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів (Кількість коментарів: 22)
M60 Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення (Кількість коментарів: 11)
M61 Цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук" (Кількість коментарів: 19)
M61 Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 4)
M62 Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття (Кількість коментарів: 21)
M63 Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації (Кількість коментарів: 9)
M63 Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини (Кількість коментарів: 4)
M64 Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення (Кількість коментарів: 10)

Сторінки