Ви є тут

Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M18 Апріорні оцінки для еволюційних систем (Кількість коментарів: 14)
M18 Створення засобів контролю та діагностування стану спресованості осердя статора потужних турбогенераторів (Кількість коментарів: 33)
M18 Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам (Кількість коментарів: 35)
M19 Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів (Кількість коментарів: 8)
M19 Оптимізація шлакового режиму доменної плавки на основі розроблених нових критеріїв та методик в сучасних сировинних умовах роботи доменних печей України (Кількість коментарів: 9)
M19 Енергоефективний спосіб автоматизації режимів роботи видобувних комбайнів на тонких пластах (Кількість коментарів: 0)
M19 Потужні інфразвукові сигнали природного та техногенного походження: фундаментальні та прикладні аспекти, екологічні наслідки (Кількість коментарів: 8)
M19 Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами комплексного стегоаналізу цифрових зображень (Кількість коментарів: 7)
M19 Лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx (Кількість коментарів: 8)
M19 Цикл наукових праць "Еліптичні та слабко коерцитивні системи мінімальних диференціальних операторів у просторах Соболєва" (Кількість коментарів: 0)
M20 Теплометричні засоби контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія (Кількість коментарів: 12)
M20 Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором (Кількість коментарів: 18)
M20 Цикл наукових праць “Оцінювання впливу технологічних чинників на роботоздатність конструкційних сталей об’єктів тривалої експлуатації в енергетиці та нафтопереробній промисловості” (Кількість коментарів: 18)
M20 Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами (Кількість коментарів: 13)
M20 Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій (Кількість коментарів: 10)
M21 Цикл наукових праць "Створення новітніх біоматеріалів та покриттів медичних імплантатів на основі гідроксиапатиту та біополімерів для військової медицини" (Кількість коментарів: 0)
M21 Метрологія термоелектричних матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M21 Перколяційно-фрактальні матеріали: властивості, технології, застосування (Кількість коментарів: 9)
M21 Підвищення характеристик опору втомі зварних з’єднань легких сплавів і елементів експлуатуємих металоконструкцій високочастотною механічною проковкою (Кількість коментарів: 0)
M21 Розвиток методів забезпечення вібраційної надійності систем з конструктивною симетрією та їх складових (Кількість коментарів: 18)
M21 Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання (Кількість коментарів: 31)
M22 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів (Кількість коментарів: 8)
M22 Комплексне використання ресурсного потенціалу вугледобувних підприємств Західного Донбасу (Кількість коментарів: 54)
M23 Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання (Кількість коментарів: 14)
M23 Еволюція дефектної структури та механічні властивості опромінюваних кристалічних систем (Кількість коментарів: 20)
M23 Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою (Кількість коментарів: 1)
M23 Цикл наукових праць "Резонансні та когерентні ефекти квантової електродинаміки в сильних лазерних (Кількість коментарів: 0)
M23 Розробка нових методів визначення транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг (Кількість коментарів: 0)
M24 Удосконалення методів контролю зміни фізико-механічних властивостей металоконструкцій довготривалої експлуатації у паливно-енергетичному комплексі (Кількість коментарів: 1)
M24 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів (Кількість коментарів: 20)
M25 Суперконденсатори високої потужності для новітніх систем енергозбереження (Кількість коментарів: 9)
M25 Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань (Кількість коментарів: 25)
M25 Структура та функціонування водоростевих угруповань антропогенно зміненої річкової екосистеми (на прикладі річки Тетерів) (Кількість коментарів: 15)
M26 Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації (Кількість коментарів: 32)
M26 Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані тривалентними елементами (Кількість коментарів: 47)
M27 Нелінійні механізми взаємодії і закономірності реакційного спікання дисперсно-зміцнених металевих сплавів (Кількість коментарів: 17)
M27 Оцінювання параметрів гармонічного сигналу в умовах дії завад (Кількість коментарів: 0)
M27 Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою (Кількість коментарів: 11)
M27 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових систем" (Кількість коментарів: 2)
M27 Теоретичне дослідження фундаментальних властивостей термопластичного деформування складених конструкцій технологічної оснастки для обробки матеріалів тиском та магнітно-імпульсного штампування (Кількість коментарів: 2)
M28 Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів (Кількість коментарів: 28)
M28 Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС (Кількість коментарів: 18)
M28 Цикл наукових праць "Синергетика та термодинаміка межового тертя" (Кількість коментарів: 5)
M29 Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста (Кількість коментарів: 33)
M29 Екстремальні проблеми наближення класів функцій однієї та багатьох змінних (Кількість коментарів: 20)
M29 Розробка комплексу ресурсосберігаючих технологій і устаткування, що підвищують ефективність доменного переділу (Кількість коментарів: 6)
M29 Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів (Кількість коментарів: 8)
M30 Створення ресурсозберігаючих технологій та новаторських технічних рішень для комплексного вирішення задач підвищення енергетичної ефективності транспортних засобів" (Кількість коментарів: 11)
M30 Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря на територіях розміщення потенційно-небезпечних об’єктів України (Кількість коментарів: 47)
M31 Методи та технології забезпечення кібербезпеки індустріальних і веб-орієнтованих систем і мереж (Кількість коментарів: 45)
M31 Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики (Кількість коментарів: 8)
M31 Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення (Кількість коментарів: 0)
M32 Цикл наукових праць "Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням" (Кількість коментарів: 23)
M32 Оптимізація проточних частин потужних парових турбін для ТЕС та АЕС (Кількість коментарів: 41)
M32 Створення металоматричних композитів інструментального призначення (Кількість коментарів: 6)
M32 Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні (Кількість коментарів: 13)
M32 Розробка та оптимізація вакуумно-технологічного обладнання, технологій синтезу і дослідження функціональних наноструктур (Кількість коментарів: 6)
M33 Цикл наукових праць "Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів" (Кількість коментарів: 13)
M33 Структура, сорбційні та теплові властивості вуглецевих наноматеріалів та створення композитів на їх основі (Кількість коментарів: 4)
M33 Математичне та комп’ютерне моделювання процесів дифузії у стохастично неоднорідних шаруватих структурах (Кількість коментарів: 10)
M33 Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин (Кількість коментарів: 38)
M33 Цикл наукових праць "Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту" (Кількість коментарів: 0)
M34 Вплив водневого середовища на властивості конструкційних матеріалів на основі сплавів заліза, титану та нікелю (Кількість коментарів: 11)
M34 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і устаткування, що підвищує ефективність доменного переділу (Кількість коментарів: 31)
M35 Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування (Кількість коментарів: 16)
M35 Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M35 Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану (Кількість коментарів: 7)
M36 Розробка твердих напівпровідникових плівок та покриттів на основі силіцидів та боридів (Кількість коментарів: 6)
M36 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів (Кількість коментарів: 45)
M37 Цикл наукових праць "Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів" (Кількість коментарів: 0)
M37 Числове моделювання електрометрії свердловин (Кількість коментарів: 8)
M37 Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження (Кількість коментарів: 11)
M38 Теоретичні основи нової лазерної електрон-атомної та іонної спектроскопії за рахунок зіткнень і лазерної фотоелектронної гамма-ядерної спектроскопії молекул (Кількість коментарів: 31)
M38 Випадкові процеси з регенерацією (Кількість коментарів: 6)
M38 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 0)
M38 Розроблення техніки і технології для запобігання технологічним втратам газу під час реконструкції та ремонту газотранспортної системи України (Кількість коментарів: 6)
M38 Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням (Кількість коментарів: 19)
M39 Моделі і методи оптимізації замкнених маршрутів у транспортній логістиці (Кількість коментарів: 9)
M39 Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю (Кількість коментарів: 22)
M39 Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву (Кількість коментарів: 12)
M40 Цикл наукових праць "Динаміка нижньої та середньої іоносфери над Україною" (Кількість коментарів: 5)
M40 Формування нано-розмірних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсації та епітаксіального росту (Кількість коментарів: 0)
M40 Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами (Кількість коментарів: 14)
M40 Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж (Кількість коментарів: 16)
M41 Нанофлюіди для компонентів друкованої електроніки (Кількість коментарів: 7)
M41 Одержання структурно досконалих монокристалів алмазу з контрольованим розвитком гранних форм масою до 10 каратів (Кількість коментарів: 13)
M41 Високопродуктивні технології аналізу та синтезу зображень в задачах медичної діагностики (Кількість коментарів: 1)
M41 Нові інгібітори для запобігання корозії (Кількість коментарів: 30)
M41 Цикл наукових праць "Наноструктуровано оптимізовані керамічні сенсорні матеріали для створення інтелектуальних систем нового покоління" (Кількість коментарів: 26)
M41 Удосконалення структурно-аналітичних методів прогнозування технології імпульсної обробки металів (Кількість коментарів: 19)
M42 Основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини (Кількість коментарів: 0)
M42 Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем (Кількість коментарів: 4)
M42 Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив (Кількість коментарів: 0)
M42 Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок. (Кількість коментарів: 1)
M43 Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем (Кількість коментарів: 28)
M43 Цикл наукових праць "Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур" (Кількість коментарів: 0)
M43 Цикл наукових праць "Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур" (Кількість коментарів: 13)
M43 Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань (Кількість коментарів: 21)
M43 Цикл наукових праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження" (Кількість коментарів: 4)
M43 Модифікація та синтез функціональних матеріалів висококонцентрованими потоками енергії (Кількість коментарів: 1)

Сторінки