Ви є тут

Премії Президента

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M80 Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів (Кількість коментарів: 0)
M81 Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (Кількість коментарів: 2)
M82 Цикл наукових праць "Структурно-функціональні адаптивні стратегії видів роду Magnolia l. при інтродукції у Лісостепу та Поліссі України” (Кількість коментарів: 0)
M82 Цикл наукових праць "Полімеризація плівок фулеритів при легуванні металами та опроміненні" (Кількість коментарів: 6)
M84 Цикл наукових праць "Синтез і функціоналізація 1Н-ізотіохроман-4(3Н)-он-2,2-діоксиду та дигідро-2Н-тіопіран-3(4Н)-он-1,1-діоксиду (Кількість коментарів: 9)
M84 Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт (Кількість коментарів: 1)
M88 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 4)
M89 Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 4)
M90 Комплексний метод реагентної переробки непридатних особливо токсичних фосфорвмісних та сірковмісних пестицидів з отриманням екологічно безпечних вторинних продуктів і відновлення забруднених ґрунтів на територіях сховищ ядохімікатів (Кількість коментарів: 2)
M91 Цикл наукових праць "Нематичні колоїди: теорія та експеримент" (Кількість коментарів: 5)
M93 Цикл наукових праць "Оцінка ролі сім'яної рідини в збереженні запліднюючої здатності сперматозоїдів за умов радіаційного впливу" (Кількість коментарів: 32)
M93 Цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів" (Кількість коментарів: 27)
M94 Цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно-активних речовин" (Кількість коментарів: 5)
M94 Особливості функціональних і метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним холециститом і ожирінням та їх корекція (Кількість коментарів: 0)
M95 Цикл наукових праць "Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки" (Кількість коментарів: 14)
M101 Цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" (Кількість коментарів: 19)
M102 Цикл наукових праць "Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями" (Кількість коментарів: 6)
M102 Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитовидної залози (Кількість коментарів: 0)
M103 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні гомо- та гетероядерні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як основа для ефективних люмінесцентних випромінювачів" (Кількість коментарів: 2)
M103 Клініко-імунологічні особливості ротавірусної та ротавірусно-бактеріальної кишкової інфекції у дітей (Кількість коментарів: 11)
M103 Сучасні методи отримання, культивування та застосування стовбурових клітин тваринного походження у біології та ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 32)
M104 Цикл наукових праць "Біомаркери інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та дифтерії" (Кількість коментарів: 0)
M104 Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози (Кількість коментарів: 1)
M105 Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей нестероїдних протизапальних засобів (Кількість коментарів: 12)
M106 Дослідження молекулярних механізмів клінічної ефективності рекомбінантного інтерферону людини при терапії злоякісних новоутворень (Кількість коментарів: 7)
M107 Цикл наукових праць "Проникність мітохондріальних мембран як нова мішень кардіопротекції" (Кількість коментарів: 11)
M121 Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта (Кількість коментарів: 21)
M122 Цикл наукових праць “Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов ” (Кількість коментарів: 0)
M123 Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів (Кількість коментарів: 19)
M124 Цикл наукових праць "Роль імунологічних та генетичних чинників в патогенезі алергічних захворювань" (Кількість коментарів: 0)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем (Кількість коментарів: 3)
M1 Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття (Кількість коментарів: 11)
M1 Регіональний аспект деконструкції ринків молочної продукції (Кількість коментарів: 25)
M1 Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії (Кількість коментарів: 63)
M2 Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій (Кількість коментарів: 12)
M3 Формування конкурентних стратегій підприємств (Кількість коментарів: 0)
M3 Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств (Кількість коментарів: 10)
M4 Державна фінансова політика суспільного розвитку (Кількість коментарів: 28)
M4 Маркетинг у механізмах державного управління (Кількість коментарів: 63)
M4 Цикл наукових праць "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація" (Кількість коментарів: 38)
M5 Цикл наукових праць "Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика" (Кількість коментарів: 0)
M5 Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного бізнесу (Кількість коментарів: 5)
M5 Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики (Кількість коментарів: 41)
M6 Розвиток зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією (Кількість коментарів: 0)
M6 Цикл наукових праць "Екологізація аграрного виробництва" (Кількість коментарів: 27)
M6 Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання (Кількість коментарів: 16)
M6 Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу (Кількість коментарів: 84)
M6 Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку (Кількість коментарів: 22)
M7 Цикл наукових праць "Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання" (Кількість коментарів: 1)
M8 Монографія "Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання" (Кількість коментарів: 0)
M9 Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України (Кількість коментарів: 4)
M9 Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (Кількість коментарів: 23)
M10 Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства (Кількість коментарів: 43)
M10 Цикл наукових праць "Історія, теорія та практика соціальної роботи в країнах Європи і в Україні" (Кількість коментарів: 0)
M11 Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами (Кількість коментарів: 17)
M12 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування (Кількість коментарів: 5)
M13 Цикл наукових праць "Методика організації соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп" (Кількість коментарів: 1)
M14 Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект (Кількість коментарів: 2)
M14 Формування та реалізація стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції (Кількість коментарів: 33)
M16 Цикл наукових праць «Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України» (Кількість коментарів: 9)
M16 Становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної України (Кількість коментарів: 1)
M17 Організаційно-економічні засади формування регіональної конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки (Кількість коментарів: 0)
M17 Історія церковного права України (Кількість коментарів: 62)
M18 Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі (Кількість коментарів: 0)
M19 Цикл наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання" (Кількість коментарів: 6)
M20 Цикл наукових праць "Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування" (Кількість коментарів: 2)
M20 Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки (Кількість коментарів: 33)
M20 Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління (Кількість коментарів: 21)
M21 Контролінг в управлінні торговельними мережами. (Кількість коментарів: 32)
M21 Рентні відносини в системі водного господарства України: теорія і практика (Кількість коментарів: 0)
M22 Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом (Кількість коментарів: 0)
M22 Цикл наукових праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України" (Кількість коментарів: 5)
M22 Політика сусідства Європейського Союзу та Україна: теоретичний і практичний виміри (Кількість коментарів: 7)
M22 Монографія "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу" (Кількість коментарів: 16)
M23 Еліта слобідської України (Кількість коментарів: 9)
M23 Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств (Кількість коментарів: 121)
M23 Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах (Кількість коментарів: 7)
M23 Шлюб і сім'я у Гетьманщині XVIII століття (Кількість коментарів: 33)
M24 Доступність правосуддя та гарантії його реалізації (Кількість коментарів: 0)
M24 Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова (Кількість коментарів: 46)
M24 Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства (Кількість коментарів: 0)
M25 Мотивування процесуальних рішень слідчого (Кількість коментарів: 2)
M26 Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах (Кількість коментарів: 40)
M26 Соціальна стратифікація та соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні (Кількість коментарів: 0)
M26 Цикл наукових праць "Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів" (Кількість коментарів: 0)
M27 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (Кількість коментарів: 80)
M28 Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 0)
M29 Цикл наукових праць "Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення" (Кількість коментарів: 16)
M29 Цикл наукових праць «Естетична імперативність культури та цивілізації: здобутки та поразки соціуму» (Кількість коментарів: 3)
M29 Цикл наукових праць "Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку" (Кількість коментарів: 29)
M30 Відображення земель сільськогосподарського призначення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності як інструмент капіталізації національного і підприємницького потенціалу (Кількість коментарів: 0)
M30 Цикл наукових праць "Українська революція 1917 – 1921 рр." (Кількість коментарів: 0)
M30 Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України (Кількість коментарів: 1)
M31 Християнська теологія та екзистенціалізм (Кількість коментарів: 12)
M31 Моральні засади правомірної поведінки (Кількість коментарів: 56)
M31 Цикл наукових праць "Стратегія підприємства харчової промисловості в умовах поліциклічності середовища " (Кількість коментарів: 0)
M31 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства (Кількість коментарів: 32)
M31 Цикл наукових праць "Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір в контексті діалогу цивілізацій" (Кількість коментарів: 0)
M32 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M32 Цикл наукових праць "Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ" (Кількість коментарів: 0)

Сторінки