Ви є тут

Премії Президента

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M57 Цикл наукових праць "Віруси лікарських рослин та їх шкодочинний вплив на якість сировини для фітопрепаратів в Україні" (Кількість коментарів: 20)
M58 Запалення та імунні реакції у розвитку порушень серцево-судинної та жіночої репродуктивної систем, їх корекція та профілактика (Кількість коментарів: 13)
M58 Цикл наукових праць "Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології" (Кількість коментарів: 8)
M58 Цикл наукових праць "Збереження біорізноманіття рідкісних видів рослин у природі і в культурі in vitro: еколого-фізіологічний та молекулярно-генетичний підходи (на прикладі роду Gentiana L.)" (Кількість коментарів: 31)
M58 Метод визначення розміру крововтрати при гострих та масивних кровотечах різного етіопатогенезу (Кількість коментарів: 0)
M59 Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів (Кількість коментарів: 22)
M60 Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення (Кількість коментарів: 11)
M60 Цикл наукових праць "Як Doratomyces stemonitis метаболізує бензоксазолінони (БОА), його похідні та продукти детоксифікації" (Кількість коментарів: 0)
M61 Цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук" (Кількість коментарів: 19)
M61 Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 4)
M62 Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття (Кількість коментарів: 21)
M63 Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації (Кількість коментарів: 9)
M63 Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини (Кількість коментарів: 4)
M63 Цикл наукових праць "Вплив домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2 (Кількість коментарів: 0)
M64 Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення (Кількість коментарів: 10)
M64 Розробка інноваційних підходів до оцінки агресивності злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи (Кількість коментарів: 15)
M64 Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 12)
M65 Зміни локальних потенціалів збудливих тканин та поведінкових реакцій у нормі та при патології (Кількість коментарів: 1)
M66 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 6)
M67 Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані (Кількість коментарів: 2)
M67 Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів (Кількість коментарів: 9)
M67 Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів (Кількість коментарів: 2)
M68 Молекулярно-генетичні механізми регуляції та розвитку гіпертрофії серця при впливі артеріальної гіпертензії та способи їх корекції (Кількість коментарів: 3)
M69 Поліоксовольфрамати з двозарядними катіонами s-, p- та d-металів (Кількість коментарів: 0)
M69 Особливості професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою (Кількість коментарів: 10)
M70 Синтез та властивості 2-тіоксопіридин-3-карбоксамідів (Кількість коментарів: 0)
M70 Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ) та кадмію (Кількість коментарів: 4)
M70 Наукові засади створення нових жароміцних сплавів титану, ніобію та молібдену, зміцнених боридами (Кількість коментарів: 0)
M71 Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті (Кількість коментарів: 0)
M72 Адаптивні стратегії стійкості видів роду Мagnolia L. при інтродукції в Україні (Кількість коментарів: 1)
M73 Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості (Кількість коментарів: 12)
M74 Створення нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для процесів і технологій сталого розвитку (Кількість коментарів: 3)
M74 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як базові сполуки для люмінесцентних випромінювачів широкого спектру дії" (Кількість коментарів: 0)
M74 Цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу ветеринарних препаратів і реалізації екологічно безпечних технологій" (Кількість коментарів: 16)
M75 Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця (Кількість коментарів: 19)
M75 Цикл наукових праць "Механічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур та його вплив на життєздатність біологічних об’єктів, що кріоконсервуються" (Кількість коментарів: 0)
M76 Цикл наукових праць "Нові дані про механізм формування фібринового каркасу тромбу, рання діагностика загрози тромбоутворення та низькомолекулярні інгібітори цього процесу" (Кількість коментарів: 13)
M77 Розробка та впровадження екологічно безпечного вітчизняного дезінфектанату бровадез плюс (Кількість коментарів: 11)
M77 Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом (Кількість коментарів: 19)
M77 Цикл наукових праць "Дослідження та оптимізація фізичних властивостей плівок халькогенідів цинку та кадмію для використання у сонячній енергетиці" (Кількість коментарів: 0)
M77 Цикл наукових праць "Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах" (Кількість коментарів: 22)
M77 Цикл наукових праць "Молекулярний дизайн і застосування арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та ізокумаринів" (Кількість коментарів: 13)
M78 Цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету" (Кількість коментарів: 7)
M79 Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру (Кількість коментарів: 0)
M79 Етапне хірургічне лікування постраждалих із політравмою (Кількість коментарів: 0)
M79 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми нейродегенеративних процесів та розробка сполук для терапії цих патологій" (Кількість коментарів: 0)
M80 Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів (Кількість коментарів: 0)
M80 Цикл наукових праць "Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів" (Кількість коментарів: 32)
M80 Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів (Кількість коментарів: 0)
M81 Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (Кількість коментарів: 2)
M82 Цикл наукових праць "Структурно-функціональні адаптивні стратегії видів роду Magnolia l. при інтродукції у Лісостепу та Поліссі України” (Кількість коментарів: 0)
M82 Цикл наукових праць "Полімеризація плівок фулеритів при легуванні металами та опроміненні" (Кількість коментарів: 6)
M84 Цикл наукових праць "Синтез і функціоналізація 1Н-ізотіохроман-4(3Н)-он-2,2-діоксиду та дигідро-2Н-тіопіран-3(4Н)-он-1,1-діоксиду (Кількість коментарів: 9)
M84 Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт (Кількість коментарів: 1)
M88 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 4)
M89 Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 4)
M90 Комплексний метод реагентної переробки непридатних особливо токсичних фосфорвмісних та сірковмісних пестицидів з отриманням екологічно безпечних вторинних продуктів і відновлення забруднених ґрунтів на територіях сховищ ядохімікатів (Кількість коментарів: 2)
M91 Цикл наукових праць "Нематичні колоїди: теорія та експеримент" (Кількість коментарів: 5)
M93 Цикл наукових праць "Оцінка ролі сім'яної рідини в збереженні запліднюючої здатності сперматозоїдів за умов радіаційного впливу" (Кількість коментарів: 32)
M93 Цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів" (Кількість коментарів: 27)
M94 Цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно-активних речовин" (Кількість коментарів: 5)
M94 Особливості функціональних і метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним холециститом і ожирінням та їх корекція (Кількість коментарів: 0)
M95 Цикл наукових праць "Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки" (Кількість коментарів: 14)
M101 Цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму" (Кількість коментарів: 19)
M102 Цикл наукових праць "Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями" (Кількість коментарів: 6)
M102 Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитовидної залози (Кількість коментарів: 0)
M103 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні гомо- та гетероядерні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як основа для ефективних люмінесцентних випромінювачів" (Кількість коментарів: 2)
M103 Клініко-імунологічні особливості ротавірусної та ротавірусно-бактеріальної кишкової інфекції у дітей (Кількість коментарів: 11)
M103 Сучасні методи отримання, культивування та застосування стовбурових клітин тваринного походження у біології та ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 32)
M104 Цикл наукових праць "Біомаркери інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та дифтерії" (Кількість коментарів: 0)
M104 Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози (Кількість коментарів: 1)
M105 Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей нестероїдних протизапальних засобів (Кількість коментарів: 12)
M106 Дослідження молекулярних механізмів клінічної ефективності рекомбінантного інтерферону людини при терапії злоякісних новоутворень (Кількість коментарів: 7)
M107 Цикл наукових праць "Проникність мітохондріальних мембран як нова мішень кардіопротекції" (Кількість коментарів: 11)
M121 Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта (Кількість коментарів: 21)
M122 Цикл наукових праць “Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов ” (Кількість коментарів: 0)
M123 Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів (Кількість коментарів: 19)
M124 Цикл наукових праць "Роль імунологічних та генетичних чинників в патогенезі алергічних захворювань" (Кількість коментарів: 0)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем (Кількість коментарів: 3)
M1 Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття (Кількість коментарів: 11)
M1 Регіональний аспект деконструкції ринків молочної продукції (Кількість коментарів: 25)
M1 1 (Кількість коментарів: 0)
M1 Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії (Кількість коментарів: 63)
M2 Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій (Кількість коментарів: 12)
M3 Формування конкурентних стратегій підприємств (Кількість коментарів: 0)
M3 Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств (Кількість коментарів: 10)
M4 Державна фінансова політика суспільного розвитку (Кількість коментарів: 28)
M4 Маркетинг у механізмах державного управління (Кількість коментарів: 63)
M4 Цикл наукових праць "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація" (Кількість коментарів: 38)
M5 Цикл наукових праць "Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика" (Кількість коментарів: 0)
M5 Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного бізнесу (Кількість коментарів: 5)
M5 Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики (Кількість коментарів: 41)
M6 Розвиток зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією (Кількість коментарів: 0)
M6 Цикл наукових праць "Екологізація аграрного виробництва" (Кількість коментарів: 27)
M6 Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання (Кількість коментарів: 16)
M6 Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу (Кількість коментарів: 84)
M6 Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку (Кількість коментарів: 22)
M7 Цикл наукових праць "Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання" (Кількість коментарів: 1)
M8 Монографія "Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання" (Кількість коментарів: 0)
M9 Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України (Кількість коментарів: 4)

Сторінки